Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co się zmieni w 2017 roku?

28.12.2016
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Freeimages.com (2), Angela Greniuk, Rafał Michalczyk
Kolaż 4 zdjęć: banknotu 100 zł, legitymacji osoby niepełnosprawnej, rączki niemowlęcej dotykającej rąk dorosłego, wykresu wzrostu. Napis: zmiany 2017

Przed nami nowy rok. Kolejny raz zmienią się niektóre przepisy dotyczące także osób z niepełnosprawnością. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które czekają nas w 2017 roku.

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. zmieni się wysokość płacy minimalnej. Wyniesie 2000 zł brutto. Wrośnie więc o 150 zł w stosunku do roku 2016, w którym wynosi ono 1850 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług wyniesie 13 zł brutto za godzinę.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 1 stycznia 2017 r. zniknie też zasada 80 proc. najniższej pensji w pierwszym roku pracy dla pracowników po raz pierwszy podejmujących zatrudnienie. W 2016 r. kwota minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy wynosi 1480 zł.

Wsparcie opiekunów

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

„Okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia, w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jak również do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego” – zaznaczono w uzasadnieniu regulującej tę kwestię ustawy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w latach 2017-2027 ze wsparcia tego rodzaju skorzysta ok. 122,3 tys. osób.

Nowe zasady przyznawania zasiłku stałego

Od 1 stycznia 2017 osoby z niepełnosprawnością, które oczekują na wydanie orzeczenia, a uprawnione są do pobierania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej będą go mogły otrzymać już od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W okresie oczekiwania na orzeczenie przysługiwał im będzie także zasiłek okresowy.

Zmiana zakłada, że osoba, która nie ma ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a złoży wniosek o zasiłek stały wraz z wymaganą dokumentacją i potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, otrzyma zasiłek wstecz, od daty wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Oczekując na wydanie orzeczenia, osoba ta będzie mogła otrzymać zasiłek okresowy, bez składania wniosku, konieczne zaś będzie spełnienie wymogów ustawowych, również dochodowych, do jego otrzymania.

Szacuje się, że regulująca te zasady nowelizacja może dotyczyć 2860 osób rocznie.

Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne). W 2016 r. wynosi ono 1300 zł, a w 2015 r. było to 1200 zł.

Od 2017 r. wysokość świadczenia będzie corocznie waloryzowana, co roku wzrastać będzie o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać matka lub ojciec bądź faktyczny opiekun, jeśli rezygnuje z pracy, aby opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością. Świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczy.

Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców

Od 1 stycznia 2017 r. każdy z rodziców więcej niż jednego dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie będzie mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Obecnie świadczenie może otrzymać tylko jedno z rodziców, nawet jeśli mają więcej dzieci z niepełnosprawnością, a oboje zrezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować.

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r. Zmiana będzie kosztować budżet państwa ok. 30 mln zł.

Wyższa kwota wolna od podatku

Od nowego roku zmienią się progi kwoty wolnej od podatku. Wyniesie ona 6600 zł. Przy dochodach od 6600 zł do 11 tys. zł rocznie kwota będzie się zmniejszać.

 • Przy dochodach od 11 tys. zł do 85528 zł rocznie wyniesie ona tyle co obecnie, czyli 3091 zł.
 • Dla osób o dochodach powyżej 85528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu.
 • Zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli prawa do kwoty wolnej w ogóle.

Dla przykładu, osoba, która otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie 750 zł, zapłaci niższy podatek dochodowy za 2017 r. o 287 zł.

- Świadczenia osób z rentami podatkowo rozliczane są przez organ rentowy. Oczywiście dostosuje on naliczanie podatku do nowej kwoty wolnej na ogólnych zasadach. Ponieważ renta przyznawana jest w kwocie brutto, to zmiana kwoty wolnej przy osobach ją pobierających będzie skutkowała podwyższeniem kwoty netto – mówi dr Mariusz Cieśla, doradca podatkowy i skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Powiązanie kwoty wolnej od podatku z ulgą rehabilitacyjną będzie miało pozytywny efekt dla osób korzystających z niej.

Podwyżka najniższych emerytur i rent

Od 1 marca 2017 r. najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o ponad 100 zł – do kwoty 1 tys. zł brutto (z 882,56 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł brutto (o 73 zł). Wszystkie renty socjalne wzrosną o prawie 100 zł – z 741 zł do 840 zł brutto.

Wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia mundurowe) zostaną podniesione o 0,73 proc.

Podwyższenie najniższej emerytury do 1 tys. zł brutto oznacza, że w 2017 r. będzie ona stanowić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ok. 800 tys. emerytów i rencistów będzie miało podwyższone świadczenia z FUS, wszyscy pobierający rentę socjalną (285 tys. osób) i 350 tys. osób pobierających renty i emerytury z KRUS.

Nowe legitymacje

Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje osoby z niepełnosprawnością. Będą one wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Okres ich ważności nie będzie mógł być dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60. roku życia. Będą one wydawane bezpłatnie i nie będzie konieczne ponowne orzekanie się.

W 2016 r. apelowaliśmy na naszym portalu o wprowadzenie wygodniejszego formatu legitymacji. Nasz apel dotarł do decydentów.

- Przy opracowaniu wzoru blankietów legitymacji wzięte zostaną pod uwagę postulaty zgłaszane przez różne środowiska osób niepełnosprawnych, w tym również dotyczące określenia rodzaju dokumentu w języku innym niż polski oraz jego formy i wzoru, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb wynikających z charakteru dysfunkcji osób niepełnosprawnych – poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiana w PIT dla emerytów i rencistów

Od stycznia 2016 r. zmieniły się warunki naliczania składek ZUS od umów zlecenia dla rencistów i emerytów. Należy to uwzględnić w rozliczeniu podatkowym PIT za 2016 rok. Od stycznia 2016 r. składki nalicza się od wszystkich zawartych przez emeryta i rencistę umów zleceń, aż do osiągnięcia poziomu minimalnego wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek.

Dotychczas składki naliczało się od jednej wybranej umowy zlecenia. W PIT za 2016 rok będzie trzeba uwzględnić, że rencista i emeryt podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w przypadku zawarcia jednej lub więcej niż jednej umowy zlecenia. Jest tak do momentu aż łączna podstawa wymiaru składek ze wszystkich umów dojdzie do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Dopiero potem, przy zawarciu kolejnej umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne nie będą od niej odprowadzane.

Program „Za życiem”

20 grudnia 2016 r. rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który również będzie dotyczył rodzin, wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W obszernym artykule opisujemy działania, jakie przewiduje Program „Za życiem” dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością.

10 listopada 2016 r. prezydent Andrzej Duda podpisał natomiast ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Określa ona m.in. uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Celem jest kompleksowe uregulowanie pomocy dla kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza dla kobiet w ciąży powikłanej. Pomoc ma dotyczyć także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

W ustawie przewidziano także jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, które ma ciężką i nieodwracalną niepełnosprawność lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

Praca w ciąży przy komputerze

Od 1 maja 2017 r. nie będzie obowiązywać obecna zasada, że spodziewająca się dziecka kobieta może przepracować przy monitorze komputera maksymalnie 4 godziny dziennie. Będzie miała ona 15-minutową przerwę w każdej godzinie pracy, a maksymalnie będzie mogła w ten sposób przepracować osiem godzin na dobę.

Refundacja wyrobów medycznych

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowym projektem ustawy o zasadach refundacji wyrobów medycznych, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Nowe zasady prawdopodobnie zaczną obowiązywać w 2017 r.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • niepełnosprawni
  Paweł K
  23.10.2017, 22:27
  w artykule nie ma nic o niepełnosprawnych i ich przywilejach kompletny brak rzetelności ze strony autorki bo pewnie nic nie wie na tematy niepełnosprawnych. Pozdrawiam myślących .
  odpowiedz na komentarz
 • Kiedy podwyższenie emerytur i rent EWK !!!!!!
  katarzyna
  30.04.2017, 11:51
  Pani minister zapomniała że świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie dla rodziców którzy nie pracowali ,a wykluczyło rodziców opiekujących się nadal dzieckiem z I,II grupą niepełnosprawności .Ich emerytura na rękę to nie 1406 ale 854 -kiedy się to zmieni . Kiedy będzie równe traktowanie wszystkich rodziców ON. !!!!!Mamy już półtora roku tego rządu i czekamy na efekty i podjęcie działań w tej sprawie.
  odpowiedz na komentarz
 • jaka renta dla niepełnosprawnego z orzeczeniem umiarkowanym
  Przemek
  31.03.2017, 16:38
  Mam 23.5 lat i obecnie mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a niepełnosprawność istnieje od 4-roku życia.Jestem osobą bezrobotną przepracowałem 2.5 roku a obecnie kończy mi się zasiłek dla bezrobotnych. Czy mogę starać się o rentę lub zasiłek bo nie mam za co żyć.
  odpowiedz na komentarz
 • odliczenia od podatku
  Paulina
  16.03.2017, 06:14
  W związku ze wzrostem renty socjalnej, czy rodzice dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (pełnoletniego) będą mogli dokonać odliczeń na rehabilitację za rok 2017. Dochód przekroczy 9120zł.
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek pielegnacyjny
  Wiesia
  05.03.2017, 17:01
  Wszystko podnoszą a zasiłek pielęgnacyjny bez zmian od lat !!! To ma być na pokrycie kosztów leczenia te 153zl to są kpiny z ludzi chorych ale 500+ to na to jest!!!! Żałosne!!!
  odpowiedz na komentarz
 • kiedy program niepełnosprawni+ ?
  Kasia
  27.02.2017, 17:15
  Z niecierpliwością czekam na program niepełnosprawni + bo jak na razie przepisy zmieniają się na gorsze, Zakłady Pracy Chronionej nie przedłużają umów, na orzeczenie o stopniu czeka się min. miesiąc czego skutki już tu ktoś opisał , komisje coraz częściej zabierają stopnie niepełnosprawności ,PCPR y mają mniej środków....to tak w wielkim skrócie. Wszystkie grupy społeczne ( albo te najliczniejsze bo w końcu to one będą głosować)coś zyskały , niepełnosprawnym po cichu się zabiera bo oni nie wyjdą na ulicę ( z 3 piętra bez windy trudno to zrobić ) i nie będą krzyczeć jak co roku pielęgniarki choć nie mają za co żyć. Proponuję Panu Kossakowskiemu nowy odcinek - życie niepełnosprawnego w Polsce czyli jak przeżyć za 700 zł no niech ktoś spróbuje ...kiedy program niepełnosprawni + bo na razie to wychodzi wielki -
  odpowiedz na komentarz
 • bida z nedzą
  bida
  23.02.2017, 11:32
  Zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych od 2006 roku wynosi jedynie 153 złote i od ponad 10 lat nie wzrósł ani razu. Wszystko drożeje, leki, jedzenie itp., inni dostają podwyżki, a zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych ani drgnie. Dlaczego tak jest?
  odpowiedz na komentarz
 • Minimalne wynagrodzenie .
  Don
  12.02.2017, 21:48
  Dostałem umiarkowany stopień niepełnosprawności . Jakie jest minimalne wynagrodzenie dla osób z tą grupą ?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek stały z tyt niepełnosprawności
  Ela
  10.02.2017, 14:37
  A mi pracownik socjalny powiedział w poł styczn br / w trakcie wywiadu przeprowadzanego na potrzeby złożonego przeze mnie podania na zasiłek celowy/ , że jak nie wyrobię się z dostarczeniem nowej decyzji o stopniu niepełnosprawn do końca lutego to mi przepadnie zasiłek stały z tyt niepełnosprawn za luty... Moje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności gr II / 05- R, ważne do 02.02 br , dokumenty na Komisję złożyłam 04.01 br , Komisję miałam wyznaczoną na 08.02 br . By mieć za co żyć w lutym br złożyłam w styczniu br wniosek na zasiłek celowy na zakup żywności . W ubr składałam na zasiłek celowy 2 razy / ostatni w październiku ubr_ na zakup opału i żywności _ wtedy nie poinformowano mnie, że jak nie zdążę z dostarczeniem nowego orzeczenia do końca 02 to stracę za luty zasiłek... Do dziś/ 10.02/ żyłam z duszą na ramieniu z czego mam żyć w lutym / zasiłek z MOPR to mój jedyny dochód , jestem osobą samotną, mieszkająca i gospodarująca samotnie /, czy w ogóle będę miała jakąkolwiek pomoc z MOPR do czasu otrzymania nowego orzeczenia... Dziś znajoma zadzwoniła do mnie z informacją, ze pracownik socjalny wprowadziła mnie w błąd, żebym poszukała w internecie o zmianach w ustawie o pomocy społecznej dot zasiłku stałego z tyt niepełnosprawności. No brak mi słów... naprawdę... brak mi słów na nie kompetencje urzędników państwowej administracji, a pracownicy socjalni nimi są... nie mówiąc już o całej reszcie... Jakby za mało ciężko było mi na co dzień ogarniać choć siebie i swoją codzienność/ jestem min po udarze, mam miażdźycę kręgosłupa szyjnego, / że każdy stres to pogorszanie się mego stanu zdrowia
  odpowiedz na komentarz
 • hanba
  jozef
  31.01.2017, 16:44
  Juz mi zabrali kartę parkingową którą miałem na stałe,teraz szykują się do zabrania legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej na stałe.
  odpowiedz na komentarz
 • Rzemieślnik z czasów II R.P.
  Szyldziarz
  29.01.2017, 18:55
  Otrzymuję 1350 zł. za uczciwą ,ciężką pracę w warunkach toksycznych przez ponad 40 lat? w dodatku narażając się będąc w strukturach Solidarności Rzemiosła. Dziś jestem chory na Raka i czekam na wznowę.
  odpowiedz na komentarz
 • renta z kosmosu
  piotr pawlicki
  26.01.2017, 18:03
  caly ten pis powinien dostac rente 700zl i sie z tym bujac.....zasilek pielegnacyjny nie rewaloryzowany od 10 lat wstyd...banda oszustow i nic wiecej....jeszcze mi pisza ze jak pojde dorobic to mi to zabiora.............
  odpowiedz na komentarz
 • świadczenie pielęgnacyjne
  mariola
  25.01.2017, 22:46
  witam mam pytanie ponieważ nie wiem jak mam rozumieć dane przepisy względem świadczeń pielęgnacyjnych ! moja babcia posiada orzeczenie o niepełnosprawności nabytej przed 16 rokiem życia , i jest ono przyznane na czas nieokreślony a mianowicie bezterminowo. jaka więc kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w tym przypadku powinien przyznać gosp opiekunowi ?
  odpowiedz na komentarz
 • renta socjalna a nowa kwota wolna od podatku
  Adam
  14.01.2017, 22:10
  W czwartek otrzymałem przelew renty socjalnej. myślałem, że kwota netto renty pójdzie w górę w związku z podwyższeniem kwoty wolej od podatku, srodze się jednak zwiodłem po przelew był na identyczną kwotę jak w grudniu. Wczoraj tj. 13 stycznia pojechałem do ZUS aby sprawę wyjaśnić. urzędniczka w Zusie była wielce zdziwiona, dlaczego kwota netto miała by iść w górę. Skierowano mnie do Urzędu skarbowego. W urzędzie dowiedziałem się, że skoro kwota wolna poszła w górę, to ZUS powinien pobrać mniejszą zaliczkę na podatek, co powoduje wzrost świadczenia netto. Kto więc ma rację ZUS czy urząd skarbowy. Po coś czuję, że zus (celowo z małych liter) chce mnie wy....ć
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek
  eswa
  08.01.2017, 13:05
  Szydlo powinna zyc za 520zl
  odpowiedz na komentarz
 • Niepelnosprawny ojciec
  niepelnosprawny ojciec
  07.01.2017, 22:55
  Jestem osoba niepelnosprawna w stopniu znacznym,niezdolna do pracy I samodzielnej egzystencji.Moje dziecko nie dostalo 500 zlotych poniewaz rzad ustalil takie same kryterium dochodowe dla niepelnosprawnych jak dla osob zdrowych czyli 800 zlotych prz jednym dziecku.Osoby bogate pray dwojgu I wiecej dzieci dostalpieniadze,a osoby niepelnosprawne nie.Ogromne pieniadze wydaje moja rodzina ma moje leczenie,moje dziecko nie otrzymalo pieniedzy z 500 plus.Dlaczego rzad zapomnial o niepelnosprawnych?
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawi
  S.R,R
  06.01.2017, 17:21
  po co kolejny rząd ma cokolwiek zmieniać na rzecz niepełnosprawnych dorosłych dzieci najlepiej umieścić wszystkich w jakimś obozie jak w przechowalni i powinni umyć ręce i twierdzić że nasz kraj nie ma problemu z ON i wszyscy są zdrowi i szczęśliwi wstyd i hańba
  odpowiedz na komentarz
 • Wynagrodzenie!
  _arp
  06.01.2017, 11:07
  Prawda, nikt nie pomyślał, że pomoc osobom okaleczonym przez koncerny zaopatrzone w najnowszą technologię kosmiczną to klucz do rozwoju na skalę niespotykaną do tej pory. Tworzy się eksperymenty robotów ładując w te dziedziny moc pieniędzy które inaczej można wykorzystać poprzez oprzyrządowania robocze oraz kształcenie kadr niepełnosprawnych aby wzmacniać ich użyteczność roboczą co dla całej ludzkości wspomaganiem będzie oraz pozwoli uruchomić napęd wielu dziedzinom przemysłu.
  odpowiedz na komentarz
 • wstyd
  Anna
  05.01.2017, 21:04
  wstyd że niepełnosprawny ma żyć za kwotę za którą nie jest w stanie nawet normalnie się odżywiać !!!! wstyd i hańba !!! i mówi nasz rząd że jest "za życiem" wstyd i tyle !!!
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Pracująca mama niepełnosprawnej 4,5 letniej dziewczynki
  04.01.2017, 20:23
  Niestety nikt nie pomyślał o podwyzsźeniu zasiłku pielęgnacyjnego który od ponad 11 lat pozostaje ten sam - 153 zł. Podwyższane jest tylko świadczenie pielęgnacyjne co roku. Wyglada na to ze tylko tym opiekunom dzieci/osób niepełnosprawnych się należy którzy nie pracują. A ci co pracują to już nie....
  odpowiedz na komentarz
 • syf, kiła i malaria
  zagniewany
  03.01.2017, 16:43
  jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem. Jeśli chodzi o pracę to oferty dla osób takich jak ja są bardzo bogate: albo pracownik ochrony, albo pracownik gospodarczy albo jeszcze sprzątacz. Ludzi z niepełnosprawnością wykorzystuje się do najgorszej roboty i traktuje jak ścierwo...to jest chore
  odpowiedz na komentarz
 • Legitymacje
  ONKA
  30.12.2016, 19:38
  Tylko co jakiś ponad rok temu na żądanie prywatnego przewoźnika zmieniłam legitymację zniżkową na przejazdy gdzie mam na stałe, symbole i mam niezdolność do samodzielnej egzystencji. Mam stopień znaczny na stałe. Teraz znów będę musiała dojechać do PFRON i znów wyrobić drugą legitymację. Powyższy format wygląda jak karta parkingowa. Zbyt duży by włożyć do etui z dokumentami jak paszport czy też dowód osobisty. Celowo te dwa formaty porównałam. Celowo podkreśliłam dojechać. A teraz pytam: Czy to nasze państwo tak bogate by co rusz wydawać takie pieniądze z naszych podatków? Piszecie 5-10 lat ważności. Dobrze, ale co z dodatkiem pielęgnacyjnym? Co z TYMI CO NIE MAJĄ AUTA I JEŻDŻĄ PRYWATNYMI PRZEWOZAMI??? To ważne bo z mego miasta już nie jedzie nikt oprócz prywatnych BUS ów. Niektórzy już znieśli zniżki. Poniżej odliczanie ulg z US. Już 2 rok nie odliczam. US kazał prawie wszystko oddać mimo że tu w Biuletynie były inne podpowiedzi, że telefonicznie konsultowałam się z Warszawą i jej konsultantem dla ON od PIT. Wolę już nie ryzykować. US rządzi swoimi prawami a nie przepisami. Smutne ale prawdziwe.
  odpowiedz na komentarz
 • Dorośli niepełnosprawni bez dobrej zmiany
  mania
  30.12.2016, 18:50
  Dla dorosłych niepełnosprawnych nie ma dobrej zmiany jak zwykle . Nie jesteśmy zauważalni przez nasze władze, Zasiłek pielęgnacyjny nie zmienia się od lat i nie ma żadnej nadziei na zmianę.
  odpowiedz na komentarz
 • a matki emerytki z najniższą emeryturą///
  matka
  30.12.2016, 18:26
  Wskutek niepełnosprawności dziecka musiałam iść na wcześniejszą emeryturę, teraz otrzymuję ledwie kilkaset złotych i "w nagrodę," że pracowałam nie mam prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mimo iż dziecko ma znaczny stopień niepełnosprawności. Mam prawie 70 lat, nie mam sił ani środków do godnego `zycia i opiekowania się dorosłym już niepełnosprawnym dzieckiem. Dla nas żadnej dobrej zmiany niestety nie ma.
  odpowiedz na komentarz
 • żenada
  żenada
  30.12.2016, 13:54
  ja żyję ze 153zł zasiłku pielęgnacyjnego i 316zł zasiłku stałego, reszta dochodu to dodatek mieszkaniowy a opłaty wynoszą zimą nawet 800zł, żyć się odechciewa, i to się nazywa pomoc chyba powolna eutanazja
  odpowiedz na komentarz
 • Czyli dalej bez zmian.Fikcja trwa dalej.
  niepełnosprawny
  30.12.2016, 11:28
  Kosmetyczne zmiany.Zasiłek pielęgnacyjny bez zmian,a kwotą,którą nie podnosi się tego świadczenia zapycha się dziury na inne najniższe renty.Ciekawe jak to jest,że nie podnosi się tego świadczenia od 10 lat.Renta socjalna o 100zł brutto,to zaledwie troszkę ponad 50 netto.Trzeba tu powiedzieć wprost.Nikt nie utrzyma się za 700zł wraz z chorobą i opłatami.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe ligitymacje
  Marek
  30.12.2016, 09:42
  W treści tych informacji nie jest powiedziane gdzie będa wydawane nowe ligitymacje. Jak będa dostarczane do osób które same nie będą mogły odebrać,bądź też nie będą mialy kogo upoważnić do pobrania takiej ligitymacji itd.Inne szczegóły tej sprawy ?
  odpowiedz na komentarz
 • ano tak
  jjj
  30.12.2016, 09:27
  153 złote !!! i wciaz bez zmian
  odpowiedz na komentarz
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Paweł
  30.12.2016, 00:00
  Bardzo dobrze, że w koncu nastąpi zmiana formatu dokumentu jakim jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Dotychczasowy dokument był nieporęczny, łatwo sie niszczył i nie zawierał międzynarodowych symboli bądź tłumaczenia, przez co był trudno uznawalny za granicą. Możecie proszę podać wiecej informacji o nowym formacie? Czy będzie to forma plastikowej karty?
  odpowiedz na komentarz
 • Brutto...
  Blanka Rudy
  29.12.2016, 23:36
  A ile to wychodzi netto? Bo nie każdy sobie przeliczy, a ważniejsze ile dostanie do ręki, niż ile pójdzie na ZUS...
  odpowiedz na komentarz
 • ulgi na bilety PKP
  Bożena
  29.12.2016, 22:26
  pozostają bez zmian?
  odpowiedz na komentarz
 • Osoba niepełnosprawna -dorosła
  Beata
  29.12.2016, 22:03
  Wszystko do 18 lub max 25 roku życia, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. A co z dorosłymi niepełnosprawnymi, tak , jakby NIEISTNIAŁY. O nich cisza, a może w wieku dorosłym zdrowieją, jakiś CUD się zdarza !!! Matki , które tak walczyły o zmiany zapomniały , że ich dzieci kiedyś dorosną, a choroba niestety nie minie.... z dnia na dzień dostaną nie 1300 tylko 153 zł !!!! Lata szybko lecą..........
  odpowiedz na komentarz
 • Od nowa po staremu
  wk-ny tatuś 30 -latka
  29.12.2016, 20:25
  Pielęgnacyjny zostaje niezmieniony. O uproszczonym dostępie do specjalistów ani słowa. Socjalna wzrasta tyle co kot napłakał. (wyżyj za 750 zł) Darmowych leków dla rencistów socjalnych nie ma , a to oni są tą najuboższą grupą a nie emeryci. Rząd pogubił też w gąszczu samozachwytów całe rzesze ON uszkodzonych prenitarnie i przy porodach - tych już narodzonych i często dorosłych żyjących w beznadzieji i bez żadnych perspektyw na lepsze jutro. Dobry pijar nie jest zły ale mam nadzieję, że dziś już mało kto się da nabrać na kolejny program szumnie tym razem zwany za życiem. Czy w ogóle ktoś z PIS - czyta te portale, Bo mam wrażenie, że powielają się tu głosy wołających na puszczy. My swoje oni swoje.
  odpowiedz na komentarz
 • Znowu nic dla niepełnosprawnych.
  niepełnosprawny znaczny.
  29.12.2016, 14:36
  Jak było do przewidzenia ,kolejna ekipa nie zrobiła i nie zrobi nic dla niepełnosprawnych.Czeka się tylko na odpowiedni moment żeby tym ludziom jeszcze zabrać,min.renty z tytułu chorób zawodowych.Zasiłek pielęgnacyjny jest w niezmienionej wysokości od 10lat i nie zanosi się aby go zmienić,a już były zapowiedzi że posłowie są za.Nic nie robi się żeby zmienić system orzeczniczy,tak żeby człowiek nie był poniewierany przez rzesze orzeczników i ubezpieczycieli.Główny nacisk kładzie się tylko na utrzymanie 500+.bo to przecież jest poparcie korzystających z tego programu dla obecnie rządzących.
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek pielęgnacyjny
  bb
  29.12.2016, 12:56
  a z zasiłkiem pielęgnacyjnym w oszałamiającej kwocie 153 zł nadal nic? niezmieniony od prawie dekady.
  odpowiedz na komentarz
 • PODATKI
  brunonwe
  28.12.2016, 16:34
  Podsumowując zmiany na 2017 rok, to dla niepełnosprawnych nic się nie zmienia. Wszystkie zmiany dotyczą sprawnych ludzi.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Gdzie ostatnio w telewizji lub w internecie widziałaś/-eś osobę z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas