Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

04.07.2013
Autor: Wojciech Piętka
Źródło: Integracja 1/2013, aktualizacja: 28.10.2014

Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko rodzicom lub opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Osoby opiekujące się innymi członkami rodziny mogą się starać o nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Wyjaśniamy, komu on przysługuje i na jakich zasadach.

Zmiany w przepisach wprowadziła Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1548), która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku.

Największą zmianą wprowadzoną przez ustawę jest rozdzielenie zasad przyznawania świadczenia osobom opiekującym się dziećmi oraz opiekującym się innymi członkami rodziny. Zmiany wprowadziły modyfikacje zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wyodrębnienie beneficjentów, którym może być przyznawane nowo utworzone świadczenie, czyli tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy.

Banknot 10 zł i leżące na nim monety
Fot.: Tomasz Przybyszewski

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Dwie najważniejsze zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych to:

1) od 1 lipca 2013 r. wzrosła kwota świadczenia do 620 zł (nadal niezależnie od dochodu w rodzinie), dodatkowo w marcu 2013 r. rząd zadecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w okresie od kwietnia 2013 r. do końca grudnia 2013 r. będą otrzymywały dodatkowo 200 zł miesięcznie, czyli łączna kwota świadczenia pielęgnacyjnego z dodatkami przyznanymi przez rząd do końca 2013 r. wypłacana była w wysokości 820 zł.
Kolejne zmiany przepisów spowodowały z kolei, że od 1 maja 2014 r. rodzice otrzymują po 1000 zł netto. Na kwotę tę składają się: 800 zł świadczenia i 200 zł dodatku z rządowego programu. Kwota brutto, czyli wraz z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz zdrowotnym, wynosi łącznie 1321 zł. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to 1200 zł netto (kwota brutto ze składkami – 1576 zł), natomiast od 1 stycznia 2016 r. – będzie to 1300 zł netto (kwota brutto ze składkami – 1703 zł). Świadczenie pielęgnacyjne będzie co roku waloryzowane, a jego wzrost będzie proporcjonalny do procentowego wzrostu płacy minimalnej.

2) zmienił się katalog osób uprawnionych do ubiegania się o świadczenie. Obecnie przysługuje ono z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
a) matce bądź ojcu dziecka,
b) opiekunowi faktycznemu dziecka,
c) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
d) innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Przy czym osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Muszą one zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

1) orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

2) orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli p. 7 i 8 w orzeczeniu dla osób do 16. r.ż.).

UWAGA! Od 1 stycznia 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także małżonkom. Od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwało także tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a nie tylko tym, którzy zrezygnowali z pracy. Będzie ich jednak obowiązywało kryterium dochodowe.

Dzieci z niepełnosprawnością
Fot.: Piotr Stanisławski

Dochód w rodzinie

Specjalny zasiłek opiekuńczy zależny jest od dochodu. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł. W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego na osobę zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. r.ż., ale do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. r.ż., z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Wysokość zasiłku

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Wyłączenia przyznania

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoba na wózku
Fot.:
www.sxc.hu

Kiedy zmiany?

Osoby, które miały decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowały do niego prawo do 30 czerwca 2013 r. Po tym terminie dotychczasowe decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa.

Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta mieli obowiązek w terminie do 28 lutego 2013 r. poinformować osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Formalności niezbędne do uzyskania świadczenia

Zależnie od miejsca zamieszkania, organem właściwym do ustalania uprawnienia i wypłaty świadczeń jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Mogą oni jednak zlecić wykonywanie tych czynności jednostkom podległym (np. Ośrodkom Pomocy Społecznej bądź Wydziałowi Spraw Rodzinnych). Dlatego jeśli chcemy uzyskać takie świadczenie, powinniśmy dowiedzieć się w naszej gminie, kto na jej terenie zajmuje się jego przyznawaniem. W miejscu tym, zależnie od świadczenia, o jakie się ubiegamy, uzyskamy informacje, jakie wnioski i dokumenty powinniśmy złożyć.


Rodzinny wywiad środowiskowy

Rodzinny wywiad środowiskowy musi być przeprowadzony w czasie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Na wniosek odpowiedniego organu może także zostać przeprowadzony u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub już je otrzymującej.

Wywiad przeprowadza pracownik socjalny, delegowany przez odpowiedni Ośrodek Pomocy Społecznej. Prowadzony jest on w miejscu zamieszkania osoby, której dotyczy. Ma na celu poznanie jej położenia, indywidualnych cech, sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Wywiad prowadzony jest na podstawie określonego w rozporządzeniu kwestionariusza.

Pracownik socjalny prowadzący wywiad powinien poinformować osobę lub rodzinę, z którą przeprowadza wywiad, o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji oraz o konieczności poinformowania ośrodka o ewentualnej zmianie omawianej sytuacji (osobistej, dochodowej, majątkowej), która ma wpływ na przyznanie świadczenia. Wywiad może ujawnić okoliczności niepozwalające na przyznanie świadczenia bądź uzasadniające jego odebranie.


Co to jest dochód?

Ustawowa definicja dochodu jest zbyt rozbudowana, by zamieścić ją całą w artykule. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że na potrzeby tej ustawy dochód to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli to, co mamy wpisane jako dochód w PIT), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli jest to nasza płaca netto.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, to się je sumuje.


Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny

Na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 lutego 1964 r.: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie. Obowiązek obciąża  bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Zatem synowa bądź zięć nie są krewnymi – nie mogą zatem ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Podobnie sprawa wygląda w przypadku dzieci rodzeństwa – nie są oni krewnymi w linii prostej, zatem nie otrzymają tego świadczenia”.


Odprowadzenie składek emerytalno-rentowych

Na podstawie art. 6 par. 2a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: „Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego)”.


Ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: „Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu są zgłaszane do tego ubezpieczenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy też opłacają składkę za taką osobę”.


Czy świadczenie może otrzymać więcej niż jedna osoba?

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki, przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek. Czyli bez względu na to, ile w rodzinie jest osób wymagających opieki, przyznane zostanie tylko jedno świadczenie. W rodzinie, w której jest dwoje dzieci wymagających opieki i dwoje rodziców mogących wystąpić o świadczenie pielęgnacyjne, przyznane zostanie tylko jedno świadczenie dla jednego z rodziców.


Więcej informacji o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością – Infolinia Integracji: 801 801 015 lub warszawa@integracja.org .


Autor jest pracownikiem Centrum Integracja w Warszawie, realizującego projekt „Centrum Integracja – Aktywny warszawiak”, finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

AKTUALIZACJA: 28.10.2014

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Pomoc z MOPS u
  Marian Sadowski
  22.03.2015, 08:41
  Dzień dobry chciałbym zapytać jestem pełnoprawnym opiekunem całkowicie ubezwłasnowolnionych sióstr od trzydziestu lat prowadziłem działalność gospodarczą niestety bankructwo jestem zmuszony zamknąć jakie zasiłki otrzymam z tego tytułu wszystkie te lata tylko renta rodzinna po ojcu i renta socjalna nie wystarczały też jestem zmuszony korzystać z pomocy MOPS na węgiel dostałem 200 zł KANADA po prostu na materace prześcieradła i farby chciałem pomalować 300 zł zapłaciłem 900 zł. na jaką pomoc mogę liczyć
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielegnacyjny
  Agnieszka
  25.02.2015, 06:06
  Mam pytanie jestem prawnym opiekunem CIOCI jest osobą uposledzoną fizycznie i psychicznie urodziła się z zespołem Dauna ma 53lata jej rodzice nie żyją i ja bratanica mieszkam z nią od 8 lat otrzymuje moja ciocia z ZUS RENTE RODZINNĄ już taka miała jak żyła jej jeszcze matka ja z tym nic nie robiłam a nie wiem czy nie powinna mieć swojej renty???czy mnie przysługuje zasiłek opiekuńczy bo od kiedy zamieszkałam z nią nie pracuje .W zeszłym roku dowiadywałam się w urzędzie czy moge sie starac o zasilek pani poinformowała mnie ze nie bo jest to tylko moja ciocia a nie matka,siostra córka czy zmieniły sie jakies prawa i czy moja ciocia musi miec swoja grupe inwalidzka???
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Aneta
  23.02.2015, 09:48
  Moja teściowa ma orzeczenie o niepełnosprawności gdzie wymaga pomocy innej osoby ,zajmuje sie tesciowa ponieważ nikt z bliższej rodziny nie może czy przysługuje mi jako opiekunowi zasiłek pielegnacyjny dla opiekuna
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek
  Tomasz gajda
  19.01.2015, 05:17
  Mam tate chorego po udarze ciezkim, jest osoba lezaca czy moge sie starac o zasiłek opiekuna.
  odpowiedz na komentarz
 • CZAS NA ZMIANY MNIEJ GADAĆ A COŚ ZROBIĆ,
  EWA ORZEŁ
  12.01.2015, 06:54
  PODWYŻSZYĆ NAM SKŁADKI NA ZDROWIE. I TAK PO PRACY LECZYMY SIĘ PŁACĄC ZA USŁUGĘ. WPROWADZIĆ KASY FISKALNE DLA LEKARZY I W SĄDACH, A DAĆ CHORYM TYM PRAWDZIWYM, RENTY DLA CHORYCH, KTÓRYM BRAKUJE 3 LATA DO EMERYTURY, A PRZEPRACOWALI 45 LAT W POLSCE. CWANIACY WYGRYWAJĄ. BIEDNI DALEJ CIERPIĄ BEZ PIENIĘDZY I WYPOCZYNKU. ALE ZA TO NIEMCY ODPOCZYWAJĄ W NASZYCH SANATORIACH. POLSKA CIĄGLE SIĘ WZRUSZA, A GÓRNICY TO NASTĘPNA GRUPA LICYTACJI URZĘDNIKÓW. ŻYCZĘ NADZIEI, WIARY I ŻYCZLIWOŚCI LUDZI. POZDRAWIAM EWA.
  odpowiedz na komentarz
 • APEL DO PREZYDENTÓW MIAST: DOTYCZY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW -OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I WYDZIAŁ SPRAW RODZINNYCH
  RÓŻA POLAK GORZÓW WLKP.
  12.01.2015, 06:37
  KAŻDY urzędnik winien wyjść z biura i pomóc wypełnić, skompletować dokumenty do otrzymania powyższych świadczeń. Ludzie chorzy nie umieją ani wypełnić ani zgromadzić dokumentów. Już czas na zmiany zasiedziałych URZĘDNIKÓW, TO ONI WINNI PRZEPROWADZIĆ WIELOKROTNE WIZYTY W DOMACH Z WNIOSKIEM O POMOC. CIERPIĄ TYLKO W POLSCE DZIECI I ICH RODZICE POZOSTAWIENI BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA I POMOCY.
  odpowiedz na komentarz
 • kto wymyslil taki bubel?
  bez szans
  29.08.2014, 08:39
  Dlaczego pieniedzy nie dostają ludzie. którzy są niepełnosprawni i bezrobotni. Dlaczego nie ma dla nich projektow ze stypendium i zagwarantowanym stażem, a namnożyły sie projekty dla osob po 50 roku zycia, zwolnionych z pracy ktorzy zarejestrowanik sa najwyzej 6 miesięcy w urzędach pracy, dla kobiet i dla osob wykluczonych ale tylko do 30 r. życia itp...jak można nie zapewnić osobie niepelnosprawnej dochodu i obciazac rodzinę wieloletnim obowiazkiem utrzymania, a przecież sa p;odpisane konwencje dot, praw człowieka i podobnop to w mysl Konstytucja władza ma zapewnić pracę i rozwoj zawodowy osobie niepelnosprawnej,
  odpowiedz na komentarz
 • DO PANA ARKADIUSZA
  Do pana Arkadiusza
  31.03.2014, 02:05
  Panie Arkadiuszu,też choruje na SM,nie mam żadnej renty ani świadczenia pielęgnacyjnego,podaje mój e,mail i peosze o kontakt dorota680521@op.pl
  odpowiedz na komentarz
 • Ciche KOMENTARZE czy cenzura?
  MAZUREK
  28.03.2014, 07:51
  nie wiem dlaczego ale nie wyświetlają wpisów .to jakaś ŚCIEMA.
  odpowiedz na komentarz
 • proszę o pomoc,
  Arkadiusz
  28.01.2014, 07:35
  witam posiadam znaczny stopień niepełnosprawnosci SM nie otrzymałem renty jedyne dochody jakie mam to świadczenie pielegnacyjne ora dochód zony , praca na 3/4 etatu ogólnie nasze dochody wynosza 900 zł . Czy mam szanse na otrzymanie zasiłku stalego lub renty specjalnej ew zasiłku opiekunczego ?
  odpowiedz na komentarz
 • swiadczenie opiekuńcze
  kuku
  29.11.2013, 12:46
  sprawuję opiekę dla osoby całkowicie niepełnosprawnej - od 30.06.2013 r. nie otrzymuję świadczeń /nic/Nie posiadam żadfny ch dochodów -sama żyję -niepełnosprawny jest rechabilitowany ,leczony ma całodobową opiekę choć Ja mieszkam w innej miejscowości.Wg. rzadowców wszystko kwitnie i po co takim pieniądze ! Niech płacą tylko składki ZUS bo tam to dobiero dziura bez dna a politycy musz,ą swoim małżonkom majtusie kupić na koszt podatników bo niestać ich z pensji 20-30 taś. a my tam bez majtusiów bo po co!
  odpowiedz na komentarz
 • niepelnosprawne dziecko niepelnosprawnej matki
  Iza
  19.11.2013, 09:58
  Jestem niepelnosprawna (znaczny st.). U mojego trzylatka zdiagnozowano zespół aspergera. Rozumiem, ze nie dostane tego zasilku? Moze mozna jakos "obejsc" to wylaczenie?
  odpowiedz na komentarz
 • pomocy!!
  15.11.2013, 09:38
  Witam mam rentę socjalna i urodziło mi się dziecko z rozszczepem kręgosłupa pobieram rentę w wysokości 620 zł a chciałabym dostawać to dodatkowe 200 zl które rzad dał 1 stycznia 2013 r. wiem ze osoby które pobierały świadczenie pielęgnacyjne dostały to 200 zł z automatu a ja nie może ktoś się orientuje w tej sprawie to mi coś podpowie co mam zrobić!
  odpowiedz na komentarz
 • rodzina zastępcza spokrewniona
  Ewa .F
  17.10.2013, 09:12
  Witam Mam pytanie otóż moja sostra 27 lat pełni rolę rodziny zastępczej dla naszych 3 braci którzy mają po 15,13 i 10 lat dostaje na 2 z nich po 660 zł z czego na najmłodszego tylko 300 zł alimentów w tym ma 3 swoich synów jej mąż pracuje i zarabia najniższą krajową, 3 lata temu wzięła ze swoim mężem kredyt na budowę domu i teraz miesięczna rata kredytu wynosi ok 2000 zł ledwo starcza im na życie, złożyli do gminy podanie o zapomogę na węgiel aby mieli czym palić przez okres zimowy lecz dyrektor odpowiedziała że jej się nie nalęży żadna zapomoga ,gdyż ma pieniądze na dzieci z rodziny zastępczej, ale z tego co wiem pieniądze na rodzinę zastępczą sie nie liczą Dodam że dostają też żywność z caritasu od księdza z Parafii czego gmina im nie zapewniła. Jakie kryteria musi spełniać moja siostra aby otrzymywać jakąkolwiek pomoc z gminy? Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • zal
  rafal
  27.09.2013, 11:22
  mam od niepodal 2 lat chora żone na guza mózgu,jest po operaci - sparalizowana prawostronnie.Ja nie pracuje,zajmuje sie 5 dzieci i nią.od lipca zabrali mi zasiłek pielegnacyjny!gdzie uderzyc?-prosze o pomoc!Stan zdrowia żony sie pogarsza-MOPS-ma to w du....ie.Co mam robić?Prosze o pomoc!
  odpowiedz na komentarz
 • to jest rozbój
  wykluczona
  07.09.2013, 10:19
  Od 13 lat opiekuję się moją Mamą. Od czasu, gdy stwierdzono u niej nowotwór jelita z przerzutami. To była długotrwała i ciężka walka o jej życie. Operacje, leczenie, skutki napromieniowania. Kolejna operacja ratująca życie - ropień w drogach żółciowych. 2 lata temu dostała udaru mózgu. Jest niepełnosprawna w stopniu ciężkim, całkowicie zdana na moją pomoc. Nie siedzi, nie potrafi samodzielnie jeść... itd Przez to, że długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ma najniższą emeryturę (700.- w tym dodatek). Właśnie dostałyśmy odmowę przyznania nowego specj. zasiłku (pomimo tego, że do czerwca dostawałyśmy ten stary) Uzasadnienie: nie pracowałam zawodowo od 13 lat! Jak mogłam pracować skoro opiekuję się Mamą - jestem dyspozycyjna przez 24 godziny na dobę, nie wiem co to choćby krótkie wakacje, zwolnienie lekarskie, chora nie chora, trzeba zęby zacisnąć, czasem wyć z bólu, ale umyć, przewinąć, dać leki, ugotować, nakarmić, wyprać, zabrać na spacer i 1000 innych obowiązków. Nie mam już własnego życia. A co gorsza, po tylu latach zaczynam mieć coraz poważniejsze problemy ze zdrowiem a teraz nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. Jak mamy żyć z tych 700.- (nawet z tym dodatkiem w wys. 520.- nadal byłyśmy poniżej granicy ubóstwa!)? Tylko leki mojej Mamy to koszt 470.-; 60 refundowanych pieluch (dopłata 90.-) absolutnie nie wystarcza. Zalegamy z opłatami. Energa zerwała już umowę. Chcą nam odciąć prąd. To jest jakaś perfidna forma eutanazji!
  odpowiedz na komentarz
 • henryk
  henryk 70
  06.09.2013, 11:55
  Stare przysłowie mówi-" kto nie szanuje osoby starszej to nie jest godzien po tej ziemi chodzić Jest to uwaga do tych co w polsce ustanawiają prawo !!!!
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek na dziecko
  Barbara
  03.09.2013, 10:32
  Aby otrzymac zasilek pielegnacyjny na dziecko niepelnosprawne musze sie zwolnic z pracy? Czy wystarczy sie wyrejestrowac z PUP?
  odpowiedz na komentarz
 • Odebrano prawa nabyte!!!
  Opiekunka Mamy
  16.07.2013, 01:53
  Trzy lata opiekowałam sie Mamą a teraz żadają świadectwa pracy z wpisem, że zrezygnowałam celem podjęcia opieki nad niepełnosprawną!!! Dlatego odmówiono mi SZO!!! To jest oszustwo!!!! Rząd pozbawił mnie środków na utrzymanie!!! Po co zapisy w ustawie komu przysługuje a komu nie - jak tych zapisów się nie przestrzega!! Nigdzie nie ma zapisu o świadectwie pracy z właściwą adnotają! To że trzy lata OPIEKUJĘ SIĘ i nie podjęłam pracy o niczym nieświadczy? To po co wywiad z MPOPS-u?
  odpowiedz na komentarz
 • specjalny zasiłek
  Jolka
  16.07.2013, 10:24
  Paranoja z tym specjalnym zasiłkiem,dzwoniłam jeszcze raz do MOPS-u to mam złożyć pit z urzędu skarbowego za rok 2011 kiedy mąż wtedy zarabiał więcej a on jest jedynym żywicielem 4-o osobowej rodziny a teraz powinny zarobki liczyć się bo zmalały i na 4-o osobową rodzine ma 2112zł.na utrzymanie i do tego opłaty,moje pytanie jest dla kogo ten zasiłek specjalny opiekuńczy skoro są takie warunki z PIT-em za 2011r.to tylko nazwa na specjalny zmieniła się a warunek z tym pitem dla kogo,nasze państwo pomaga strasznie niepełnosprawnym by zawsze wyjść na swoje,po co ta strona niepelnosprawnii.pl jak tylko czytając człowiek się denerwuje,bo rzeczywistość jest inna niż tu piszą,same brednie
  odpowiedz na komentarz
 • RZAD i Posłowie DZIELA NA LEPSZYCH I GORSZYCH KPINA.
  inwalida 1grupy
  13.07.2013, 06:39
  ROdzina która pomaga bezinteresownie podawania insuliny chodzenie chorym do lekarza specjalisy Wykup leków i podawanie insuliny choc Premier i Sejm co pomogli KOPLETNIE NIC CIEŻKO CHORYM DALI OCHLAP DODATKU PIELEGNACYJNEJ ZA PiS Wynosił 174.10zł + 360 DAŁ 2x TERAZ PO 6.5 RZĄDÓW PO -PSL WYNOSI 203 zł . TAK RZĄD I POSŁOWIE PONIŻAJA INWALIDÓW SOBIE BARDZO WYSOKIE DETY I NAGRODY . NASZLY DNI NEDZY I GŁODU I STAWIANIE CO WPIER ZROBIC KUPIC NAJDROSZE LEKI CAŁEJ UNI I DODATEK ZA KTÓRY NIE KUPISZ JEDNEGO SPECYFIKA INSULINY ,PASKÓW ,NACISNIENIE I SERCE I NERKI INYCH SPECYFIKÓW POCZEBNYCH DO ZYCIA RODZINA MA DAWAC TYLKO PANSTWO NIGDY NIEPOMAGA JEST ZBYTECZNYM SMIECIEM KRAJU CO TWORZY GETO DO INWALIDÓW BRAK JAKES POMOCY STRONY RZADU I POSŁOW NFZ. I BRAK OPIEKI ZEBY RODZINIE ODCIĄŻYC ZADNEJ NAWET MOPR NIEMA PIENIEDZY LEPSZE WARUNKI MAJA IWALIDZI CO WYJECHALI KRAJU I RZEKLI OBYWATELSTWA POLSKIEGO ?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek
  jolka
  08.07.2013, 02:41
  Dziś dzwoniłam do MOPS-u by dowiedzieć się o ten specjalny zasiłek,staram się już ponad rok o opiekuna,bo mam stopień znaczny z opiekunem ale go nie mam bo mąż za dużo zarabia na ręke ma 2500-2600 na 4 osoby w tym dwoje dzieci syn na studiach córka w technikum i nie dostanie syn bo on jest moim opiekunem dlatego że na jedną osobe wychodzi ponad 630zł,a dzieci dorosłe postawiły na nauke,opłaty są miesięczne duże a oni tego nie widzą że życie 4-osobowej dorosłej rodziny kosztuje,żal pisać,tacy niemcy wojne przegrały ale niepełnosprawny tam żyje jak normalny człowiek nie to co u nas wszystko ucinają,może kiedyś będzie lepiej
  odpowiedz na komentarz
 • Bezrobotna
  kalina
  08.07.2013, 10:43
  A mnie tusk zrobił bezrobotną, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Chcąc opiekować się moją 91-letnią mamą musiałam zrezygnować z pracy aby otrzymać to cholerne świadczenie. A teraz co? Nie mam nic, ani ubezpieczenia, ani pieniędzy, Ciekawe gdzie będę szukać lat pracy do emerytury, bo już jestem za stara żeby gdziekolwiek pracę znaleźć. hahahaha wesołe nasze życie herthusssk. Cieszmy się, bawmy się jesteśmy w uni, mamy wspaniałego jaśnie nam panującego, uwielbianego przez naród, a jak pójdziemy głosować to wybierzemy partię miłości. Będą rządzić do końca świata i jeden dzień dłużej. Po co ustawa o eutanazji? Nie potrzeba, sami wyzdychamy, wy niepełnosprawni i my, podobno sprawni. A od 1 stycznia szykują wam zwolnienia z pracy. Głosujmy i POpierajmy dalej p.o. A oni będą sobie milionowe nagrody przyznawać. A reszta narodu niech zdycha, szczególnie starzy i chorzy. Potrzebni są tylko zdrowi niewolnicy.
  odpowiedz na komentarz
 • żenada
  07.07.2013, 08:28
  upiekli 2 pieczenie na jednym ogniu ,kłócąc ze sobą środowisko opiekunów nad osobami niepełnosprawnymi .OPIEKUNOWIE WSZYSTKICH NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁĄCZCIE SIĘ!!
  odpowiedz na komentarz
 • sprawiedliwość
  tom tom
  05.07.2013, 08:21
  szkoda słów fajne stawki utrzymać się i rodzinę dochód na osobę 620,-zł po opłacie czynszu, gazu, światła - zostanie pewnie ta końcówka 20,-zł można żyć i szaleć. A poseł przejedzie własnym samochodem albo i nie przejedzie a napisze e nie napisze napiszą mu i dostanie 2500,- zł na paliwo . siedzie ludzie dalej w domach oglądajcie seriale w tv a będzie lepiej.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn