Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Więcej pieniędzy za opiekę? To możliwe!

25.10.2018
Autor: Jacek Hołub, konsultacja merytoryczna: Grzegorz Jaroszczyk, adwokat, fot. A. Witecka, M. Kuśmierz, sxc.hu
Otwarta kłódka leży na banknotach

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1477 zł zamiast 520 zł zasiłku dla opiekuna matki lub ojca z niepełnosprawnością? To możliwe. Droga prowadzi przez sądy, wymaga uporu, cierpliwości i nie gwarantuje sukcesu, ale niektórym się udało. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Jaka jest różnica między matką zajmującą się w domu niepełnosprawnym dzieckiem, a córką rezygnującą z pracy, by pielęgnować matkę z niepełnosprawnością? Obecnie: 957 złotych. Tyle wynosi różnica między świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób, których niepełnosprawność powstała do 18. lub w przypadku uczniów 25. roku życia (1477 zł), a specjalnym zasiłkiem opiekuńczym lub zasiłkiem dla opiekuna – dla opiekujących się osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – dziećmi, małżonkami, rodzicami – która wystąpiła po uzyskaniu przez nich pełnoletniości (520 zł; od listopada 2018 r. będzie to 620 zł).

W opinii opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością to rażąca niesprawiedliwość. Przecież tak samo jak osoby na świadczeniu pielęgnacyjnym muszą zrezygnować z pracy, by zajmować się całą dobę swoimi podopiecznymi. Niejednokrotnie tak samo dźwigają, karmią, myją i zajmują się ich czynnościami higienicznymi.

Dlaczego więc otrzymują od państwa niemal trzykrotnie mniejsze świadczenie, a wsparcie – w przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego – jest dodatkowo uwarunkowane kryterium dochodowym? Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Przy świadczeniu pielęgnacyjnym kryterium dochodowego nie ma.

Wyrok bez ciągu dalszego

21 października 2014 roku zastrzeżenia opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością – na wniosek grupy posłów – w sprawie K 38/13 podzielił Trybunał Konstytucyjny (TK). Orzekł, że zawarte w art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych różnicowanie wysokości pomocy dla opiekunów ze względu na wiek, w którym ich podopieczny stał się niepełnosprawny, jest niezgodne z zasadą równości obywateli wobec prawa, zapisaną w art. 32 ust. 1 konstytucji.

Zgodnie z wyrokiem władze powinny niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany przepisów tak, by przywrócić równe traktowanie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością. Do dziś jednak kolejne rządy tego nie zrobiły. Efekt jest taki, że opiekunowie dorosłych, występujący o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego do wójta, burmistrza lub prezydenta, otrzymują decyzje odmowne. Większość z tych osób rezygnuje z odwołania do organu drugiej instancji, jaką jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

- Wydaje się, że jest to kwestia niewiedzy lub braku wiary w skuteczność odwołania, a czasami świadomej rezygnacji opiekuna, który wiele czasu poświęca opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i nie ma już siły na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej – wskazuje współpracujący z Centrum Integracja warszawski adwokat Grzegorz Jaroszczyk.

Jednak wbrew pozorom opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wcale nie są bezradni. Mogą walczyć dalej o świadczenie pielęgnacyjne – bez względu na to, czy otrzymują zasiłek, czy nie dostają żadnego świadczenia. Szansę na powodzenie daje im m.in. właśnie wspomniany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. Droga do uzyskania świadczenia prowadzi przez sądy, wymaga przestrzegania procedur i terminów na odwołania i nie gwarantuje sukcesu. Są jednak tacy, którym się udało. Pokażemy jak tego dokonali, krok po kroku.

Doskonałym przykładem takiej wygranej batalii jest sprawa pani J. Ł.

Krok 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Pani J. Ł. wystąpiła z wnioskiem do burmistrza miasta i gminy o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością rezygnacji z pracy z powodu opieki nad dorosłą matką, której niepełnosprawność pojawiła się w 42. roku życia.

Decyzja burmistrza z 24 lutego 2017 r. była odmowna. W uzasadnieniu burmistrz wskazał, że zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli opiekun ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Tymczasem pani J. Ł. w styczniu 2016 r. nabyła prawo do zasiłku dla opiekuna do końca stycznia 2018 r.

Jednocześnie burmistrz wskazał, że argumenty pani J. Ł. dotyczące ewentualnych skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. – na które powołała się nasza bohaterka – są bezprzedmiotowe.

- To jedno z przykładowych uzasadnień, czasami wskazuje się, iż przyczyną odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest fakt, że członek rodziny stał się niepełnosprawny w wieku 30, 40 lat lub później – wskazuje Grzegorz Jaroszczyk.

Paragraf

Krok 2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Pani J. Ł. odwołała się od decyzji burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

Jak tłumaczy nasz ekspert, najważniejszą kwestią jest złożenie odwołania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Należy to zrobić za pośrednictwem organu, który ją wydał (w tym wypadku burmistrza), zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na decyzji.

Zgodnie z art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego – odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli wynika z niego, że jako strona nie jesteśmy zadowoleni z wydanej decyzji.

I jeszcze jedna ważna sprawa:

- Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i skarga do sądu administracyjnego w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest wolne od opłaty – podkreśla mecenas Jaroszczyk.

W sprawie pani J. Ł. SKO decyzją z 16 maja 2017 r. utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Krok 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bohaterka naszej historii zaskarżyła więc decyzję organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gdańsku.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę składa się w terminie do 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Wnosi się ją za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w tym wypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

12 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę pani J. Ł. za zasadną i uchylił decyzję SKO oraz decyzję burmistrza uznając, że „naruszają one przepisy prawa materialnego w sposób mający wpływ na wynik sprawy”. WSA nakazał organowi pierwszej instancji, czyli burmistrzowi, uchylić decyzję przyznającą pani J. Ł. zasiłek dla opiekuna, a następnie ponownie rozpatrzyć jej wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjny art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- Oznacza to, że sprawę musi jeszcze raz rozpatrzyć burmistrz (albo wójt lub prezydent), ale tym razem powinien uwzględnić wytyczne sądu administracyjnego – wyjaśnia Grzegorz Jaroszczyk.

Napis: SĄD

Z adwokatem lub bez

Ważne jest to, że do tego etapu wszystkie odwołania i skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odwołujący się może składać samodzielnie – bez pomocy adwokata. Oczywiście, jeśli czuje się na siłach. W przypadku zatrudnienia adwokata, koszt pomocy prawnej trudno określić – to kwestia uzgodnienia z profesjonalnym pełnomocnikiem.

To nie jest jedyna wygrana sprawa przed WSA

Jak wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Gdańsku, to wcale nie jedyna sprawa o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygrana przez opiekuna osoby, której niepełnosprawność wynikła w okresie pełnoletniości. Korzystnych dla nich wyroków jest więcej, m.in.:

 • WSA w Bydgoszczy 20 maja 2015 r. w sprawie skargi S. F. na decyzje SKO i wójta odmawiające przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na opiekę nad dorosłą matką,
 • WSA w Gdańsku 23 marca 2017 r. w sprawie skargi A. K. na decyzje SKO i prezydenta odmawiające przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na opiekę nad dorosłą matką,
 • WSA w Gdańsku 30 marca 2017 r. w związku ze skargą E. N. na decyzje SKO i prezydenta odmawiające przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na opiekę nad matką, której niepełnosprawność wystąpiła w 79. roku życia.

Jak argumentować?

Zaskarżając decyzję organu odwoławczego (SKO) i wnioskując o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji (wójta, burmistrza lub prezydenta) należy wytknąć błędną interpretację przepisów, na które powołują się obie instytucje odmawiając nam prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Najczęściej to:

 1. Zastosowanie przepisów art. 17 ust 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych z pominięciem okoliczności, że na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., sygn. akt K38/13, został on uznany za niekonstytucyjny w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną ze względu na datę powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, a przez to narusza art. 190 ust. 1 Konstytucji RP.
 2. Błędna wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych, polegająca na pominięciu celów ustawy i przyjęciu, że okoliczność pobierania przez skarżącego zasiłku dla opiekuna przyznanego w oparciu o przepisy ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji błędne uznanie, że fakt pobierania zasiłku dla opiekuna ma przesądzające znaczenie dla oceny wniosku skarżącej o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 3. Niezastosowanie art. 27 ust. 5 w zw. z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych i przez to nieuwzględnienie, że w razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna osoba uprawniona ma prawo wyboru jednego ze świadczeń, co wynika z treści art. 27 ust. 5.
 4. Naruszenie przepisów postępowania administracyjnego mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 6 , art. 8 , art. 9 , art. 77 par. 1, art. 7 w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, przyjmując, iż sam fakt pobierania zasiłku dla opiekuna przez skarżącego skutkuje brakiem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i zwalnia organy rozstrzygające w sprawie z podejmowania działań zmierzających do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, pozwalającego na wydanie rozstrzygnięcia z uwzględnieniem słusznego interesu strony.

Takimi argumentami posłużyła się pani J. Ł.

Czy oznacza to, że za każdym razem sądy uznają te argumenty i wydadzą korzystne orzeczenie?

- Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie gwarantuje sukcesu, daje natomiast szansę, iż sąd administracyjny uwzględniając wspomniany wyżej wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwo sądów administracyjnych, uchyli niekorzystną decyzję odmawiającą nam prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – odpowiada Grzegorz Jaroszczyk. – Powyższe zarzuty zostały sformułowane w konkretnej sprawie, tak więc zarzuty należy formułować mając na względzie indywidualną sprawę.

WAŻNE! Oświadczenie o woli rezygnacji z zasiłku dla opiekuna

Niezwykle ważne jest również to, że pani J. Ł. do swojej skargi załączyła oświadczenie, z którego wynika, że chce zrezygnować z zasiłku dla opiekuna w przypadku przyznania jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz w oparciu o art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dopiero to umożliwia przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ nie można pobierać dwóch świadczeń równocześnie. Warto pamiętać, iż sytuacja ta (rezygnacja ze świadczenia) dotyczyła osoby, która miała już przyznane jedno świadczenie. Nie dotyczy to osób, które starają się o świadczenie pielęgnacyjne jako pierwsze świadczenie.

Krok 4. Naczelny Sąd Administracyjny

Co jednak w sytuacji, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny wyda niekorzystny dla nas wyrok? W takim przypadku możemy się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Najpierw trzeba złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na piśmie.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

- W tym wypadku termin jest bardzo krótki i należy mieć go na uwadze – podkreśla mecenas Jaroszczyk.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Natomiast zgodnie z art. 175 § 1 ww. ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Jeżeli nie stać nas na pełnomocnika z wyboru, można wystąpić do sądu o przyznanie prawa pomocy poprzez przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Waga szalkowa przechylona na jedną stronę

Sprawa pana X.

Taką skargę złożył pan X., który również opiekuje się matką z niepełnosprawnością, ale WSA nie stanął po jego stronie. WSA uznał bowiem, że w jego przypadku sprawa wyroku TK nie ma znaczenia, bo wystąpienie o zasiłek dla opiekuna pozbawia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Po odwołaniu przez pana X., 5 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok (syg. I OSK 2763/17) – uchylił w całości zaskarżony wyrok WSA, a także zaskarżoną decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że za panem X. wstawił się Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), który zgłosił udział w tym postępowaniu.

Historię pana X. możemy poznać na stronie internetowej RPO. Pan X. do 1 lipca 2013 r. pobierał świadczenie pielęgnacyjne. Stracił je po zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, uzyskując prawo do zasiłku dla opiekuna. Przypomnijmy, że w tamtym czasie prawa do świadczeń stracili wszyscy opiekunowie osób, których niepełnosprawność została stwierdzona w dorosłym życiu, a nie w dzieciństwie. Świadczenia pielęgnacyjne miały być dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, podejmując opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Zasiłki zaś – dla tych, którym wygaszono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Początkowo wysokość zasiłków i świadczeń była podobna. Ale po proteście opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w 2014 r. rząd podniósł wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. W efekcie opiekun dziecka dostaje dziś pomoc prawie trzykrotnie wyższą niż opiekun osoby, której niepełnosprawność stwierdzono w wieku dorosłym.

Tu znów się kłania sprawa wyroku TK z 21 października 2014 r. Przypomnijmy, że Trybunał uznał uzależnienie wysokości wsparcia dla opiekuna od tego, w jakim momencie życia podopiecznego stwierdzono jego niepełnosprawność, za sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości (art. 32 Konstytucji) w wyroku z 21 października 2014 r. (syg. K 38/13). To m.in. na to orzeczenie powołał się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Mecenas Jaroszczyk podkreśla jednak, że jeden korzystny wyrok nie oznacza, że pozostałe będą również pozytywne dla odwołujących się. W podobnych sprawach sąd może wydać również wyrok oddalający odwołanie osoby ubiegającej się o świadczenie.

Urzędnik radzi... i pomaga

Z informacji, jakie docierają do Centrum Integracja wynika, że w niektórych miastach i gminach urzędnicy nieoficjalnie radzą opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością, żeby odwoływali się od decyzji burmistrzów i prezydentów. Wiedzą, że ich przełożony bez zmian w przepisach ma związane ręce, ale sąd może uwzględnić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego korzystne dla opiekunów. Być może to właśnie tłumaczy większą liczbę tego typu spraw w niektórych Wojewódzkich Sądach Administracyjnych.

Mało tego, niektóre samorządy przyznają opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością świadczenia pielęgnacyjne. Jak informowało Radio Zet, w kwietniu br. wojewoda pomorski zarządził kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, żeby sprawdzić, czy robi to legalnie. Wicedyrektor sopockiego MOPS-u powiedział rozgłośni, że Ośrodek przyjmuje zasadę, że orzeczenia TK są obowiązujące i ostateczne.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • świadczenie pielęgnacyjne
  Halutek
  05.02.2021, 14:54
  Czy córce osoby z niepełnosprawnością z którą zamieszkuje przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Córka mieszka z matką ale nie jest zameldowana.
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie pielęgnacyjne
  Iwona
  04.12.2020, 13:25
  Czy mam szansę otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na męża ma znaczny stopień niepełnosprawności która powstała jak miał 12 lat
  odpowiedz na komentarz
 • brak podstawowej informacji
  opiekunka
  09.09.2020, 18:48
  No tak, ale zasiłek dla opiekuna jest niezależny od osiąganych dochodów. Czy tak samo jest w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego? Opiekuję się ponad 90 letnią niepełnosprawną matką.
  odpowiedz na komentarz
 • brak podstawowej informacji
  opiekunka
  08.09.2020, 23:59
  No tak, ale zasiłek dla opiekuna jest niezależny od osiąganych dochodów. Czy tak samo jest w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego? Opiekuję się ponad 90 letnią niepełnosprawną matką.
  odpowiedz na komentarz
 • Opieka
  Nowak
  11.01.2020, 16:38
  Witam. Moja znajoma zajmuje a raczej powinna zajmować się ojcem leżącym niechodzacym bez nogi. Chciałabym zapytać jak to jest ze ona pobiera zasiłek, pije nie gwarantuje ojcu opieki bo brat to robi a ona dostaje pieniądze a gmina nie reaguje na zgłoszenia. Co zrobić z taką osobą żeby zabrać jej te pieniądze bo jej się nie należą?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek jesli zyje maz osoby chorej
  Ola
  13.09.2019, 19:17
  Czy nalezy mi sie zasiłek pielegnacyjny na mame ale jej maz a moj tata zyje mama ma znaczny stopien niepełnosprawnosci
  odpowiedz na komentarz
 • Udało mi się zamienić zasiłek opiekuńczy na świadczenie pielęgnacyjne.
  Jarek
  14.06.2019, 13:43
  Witam, Właśnie ukończyłem z SUKCESEM proces zamiany specjalnego zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej ( 620 zł ) na świadczenie pielęgnacyjne ( 1583 zł ) i chętnie podzielę się moimi doświadczeniami i stosownymi pismami i dokumentami, które należy złożyć w odpowiednim MOPS, SKO i WSA . Opiekuję się od 2015 roku niepełnosprawną matką i w moim przypadku cały proces zamiany zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na świadczenie pielęgnacyjne trwał od połowy stycznia 2019 roku do początku czerwca 2019 roku, to jest od momentu złożenia wniosku w MOPS do uzyskania pozytywnego orzeczenia w SKO.
  odpowiedz na komentarz
 • kto wreszcie weżmie się za ten bardach....
  waldi ORYGINAŁ
  10.02.2019, 12:47
  Znowu ta stara śpiewka i niemoc osób którym TK przyznał / zatwierdził prawomocnym wyrokiem ..........Jak osoba leżąca może cokolwiek sobie sama załatwić ? i w dodatku wojować z Urzędnikami Państwowymi ,I z jakiej niby racji mamy sobie i naszym opiekunom dokładać problemów , jak TK nie daje rady to my mamy to przeskoczyć ? Jak wyślemy naszych opiekunów /opiekunki na wojenkę z Państwem Polskim . to kto będzie się nami opiekować / zajmować ? .Szanowni redaktorzy ,dając takie rady powinniście się wstydzić wobec nasz , ludzi chorych i ułomnych . Polski Rząd tak się ucieszył tym że jest chwalony za szybkie postępy w realizacji budowy RP że w natłoku różnych spraw , a to jakieś plusy , a to dodatki do tych plusów , a to pielęgniarki , a to rolnicy którym trzeba sypnąć jakąś kasę żeby się nie pogniewali , a to wyprawki szkolne itd -końca nie widać .....I to dobrze że dają tym co nie mają , że prą do przodu jak perszingi ....Ale będąc tak rozpędzonym ominęli w tym wszystkim to co TK przyznał opiekunom osób niepełnosprawnych dorosłych . Przy takim pędzie gospodarczym / społecznym zapomina się o tych co nie mają siły przebicia ......Niech panowie ministrowie i pan Premier troszkę przyhamują oraz cofną aby dokończyć ominięte niepozałatwiane sprawy . To tak jak z nałogowymi palaczami papierosów -jeszcze jednego nie dopalił a już sięga po następnego ...
  odpowiedz na komentarz
 • dyskryminacja
  Gabrysia
  31.01.2019, 16:32
  Nie rozumiem, dlaczego jeżeli jest prawomocny wyrok TK, to opiekunowie osób dorosłych w dalszym ciągu otrzymują znacznie niższą kwotę. Jednocześnie przy przyznaniu specjalnego zasiłku jest brane kryterium dochodowe i "całkowity zakaz dodatkowej pracy dla opiekuna". Tak więc nawet praca chałupnicza odpada a żyjemy i utrzymujemy się z kwot poniżej godnosci człowieka.
  odpowiedz na komentarz
 • Dziki kraj
  Tok
  23.01.2019, 13:11
  Dlaczego żyjemy w tak dzikim kraju gdzie osoba niepełnosprawna musi walczyć z różnymi urzędnikami i polskim prawem Które jest przeciwko osobom niepełnosprawnym a powinno być odwrotnie instytucje i urzędnicy a przede wszystkim prawo powinno chronić osoby niepełnosprawne po prostu chyba żyjemy w bardzo dzikim kraju przepraszam wegetujemy
  odpowiedz na komentarz
 • stanisława
  stanisława
  08.12.2018, 17:27
  mam córkę Dagmarę ,która jest od urodzenia niepełnosprawna ma Dziecięce Porażenie Mózgowe ,i wymaga całodobowej opieki. Po osiągnięciu sześciu lat przeszłam na wcześniejszą emeryture,miałam zaliczone Dwadzieścia lat pracy .Ta emerytura była niska,w 20015 roku wynosiła 769 złnetto ,ale w 2.10 .20015 przeszłam na swoją emeryturę i obecnie wynosi ona 9020 zł netto ,chciałam się dowiedzieć czy mogę zrezygnowac z niskiej emerytury na rzecz swiadczenia emerytelnego
  odpowiedz na komentarz
 • MIROSŁAWA SOBIŃSKA
  sobińska mirosława
  08.12.2018, 10:45
  Dzień dobry mam pytanie opiekuję się trzema osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym synem na którego pobieram świadczenie pielęgnacyjne mamą i bratem jestem sama wdowa czy mogę starać się o świadczenie również na mamę i brata bo za opiekę nic nie pobieram
  odpowiedz na komentarz
 • Czy mogę przepisać na swoje konto?
  Paulina Kowal
  02.12.2018, 13:26
  Witam, posiadam grupę. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, moja matka pobiera na mnie 1430zl co miesiąc z czego nawet nie kupi mi leków. Nie mówiąc o innych potrzebach. Moje pytanie więc czy mogę przepisać świadczenie na swoje konto bankowe??? Mam całkowita niezdolność do pracy, nie mogę podjąć pracy a zarazem z czego wyżyć. Co robić
  odpowiedz na komentarz
 • Wykluczeni wśród wykluczonych opiekunów
  Kalina_2
  29.10.2018, 12:07
  Na ponad 20 tys. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych pobierających zasiłek dla opiekuna oraz ponad 40 tys. pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy jedynie kilkadziesiąt, a może ok. 100 osób wywalczyło sobie jak dotąd świadczenie pielęgnacyjne. Zdecydowana większość nie ma pojęcia, że może skutecznie o takie świadczenie się ubiegać. Są to nieraz osoby wykluczone cyfrowo, nie korzystające z Internetu, nie mające wiedzy o tym, że na forach wykluczonych opiekunów można znaleźć odpowiednie wzory pism. Wykluczeni opiekunowie wraz z ich podopiecznymi to najsłabsza, najbardziej zmarginalizowana grupa społeczna, których los nikogo nie obchodzi. Jedynym chlubnym wyjątkiem jest tu Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  ONKA
  28.10.2018, 20:27
  Zasiłek pielęgnacyjny a co z dodatkiem pielęgnacyjnym? Czy ktoś kto nie ma opiekuna a stał się niepełnosprawnym w dorosłym wieku nie musi się leczyć. Ortopeda prywatnie, okulista prywatnie, rehabilitacja pod znakiem ??? . Troszkę tu trąca niesprawiedliwością patrząc oczami osoby starającej się być samodzielną ale i uzależnioną od osób trzecich. Wracając do artykułu..... na 4 kroki domagania się sprawiedliwości trzeba mieć zdrowie i pieniądze a tego nie ma ani opiekun ani chory. Prawnik z urzędu na ogół ma w nosie wygraną chorego.
  odpowiedz na komentarz
 • Pomagamy Opiekunom osób niepełnospr u których niepełnospr powstała po 18 r. ż
  Mirosław Sobolewski
  26.10.2018, 18:03
  ; Wykluczeni opiekunowie; walczą o swoje prawa nie tylko w kraju, ale także po za granicami RP w Europejskim Trybunale Praw Człowieka W uzupełnieniu artykułu _ czytaj..... https://wykluczeniopiekunowie.wordpress.com/ porady, wzory pism i odwołań ....... https://wykluczeniopiekunowiedoroslychon.wordpress.com/
  odpowiedz na komentarz
 • wykluczeniopiekunowiedoroslychon
  Krzysztof
  25.10.2018, 22:38
  Artykuł bardzo przydatny, jednakże zabrakło w nim informacji, że już na etapie wniesienia skargi do WSA opiekun, który samodzielnie nie potrafi napisać skargi do sądu lub z innych przyczyn nie może tego zrobić, ma możliwość i powinien złożyć wniosek o przydzielenie tzw. prawnika z urzędu - radcę lub adwokata, który napisze skargę i będzie pełnił rolę pełnomocnika opiekuna w danej sprawie przed i w korespondencji z sądem oraz zabrakło także trochę ogólnie dostępnej wiedzy, gdyż NSA wydał nie jeden (jak sugeruje się w treści), a dziesiątki korzystnych wyroków w sprawach o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wobec opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, co można sprawdzić w Centralnej Bazie Orzeczeń Sadów Administracyjnych. Linia orzecznicza NSA jest od kilku lat jest niepodważalna, jednolita i bardzo mocno ugruntowana (podobnie jest z orzecznictwem WSA, choć czasem zdarzają się wyjątki) , więc mówienie o jednym korzystnym wyroku, który nic nie oznacza, jest małą dezinformacją i może nie zachęcać opiekunów do działania. Odnosząc się jednak do całości należy podziękować, że taki artykuł powstał. Przy okazji zapraszam na blogi wykluczonych opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • czy to normalne, że ciągle o coś musimy walczyć?
  Zoja
  25.10.2018, 22:16
  Dlaczego w tym kraju rodziny osób niepełnosprawnych nie mogą żyć spokojnie? Dlaczego ciągle muszą o coś walczyć walczyć? Z PFRON-em też walczy się, gdy mają się dołożyć do likwidacji barier! Jakie to jest podłe! Teraz znowu można walczyć o świadczenie pielęgnacyjne! Czy tu kiedyś będzie można normalnie żyć?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas