Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

03.06.2020
Autor: M.

W 2002 do 2005 miałam orzeknięty stopień niepełnosprawności przez PZON, nie kontynuowałam tego zatem wygasło. Aktualnie mam orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ale chciałabym mieć orzeczony stopień niepełnosprawności, otrzymuję z ZUS rentę socjalną, a z MOPS zasiłek pielęgnacyjny - czy w związku z tym składam do PZON tradycyjny wniosek o ustalenie o niepełnosprawności czy wygląda to inaczej, czy może mam stopień niepełnosprawności umiarkowany z automatu? Proszę o wiadomość jak to wygląda, czy muszę wszystkie papiery znosić do PZON i przejść normalną komisję, tak jakbym była świeżynką? 

Szanowna Pani,

ma Pani dwie możliwości:

pierwsza to „przejście” normalnie przez procedurę orzeczniczą, która zakończy się wydaniem orzeczenia niezależnego od posiadanego orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy.

Warto jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Druga możliwość jest przewidziana w art. 5a  w/w ustawy.

  1. Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 5, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
  2. W postępowaniu w sprawach, o których mowa w ust. 1, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie, w którym:
  • stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 5 i 62;
  • wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3, ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma prawo żądać od właściwych organów rentowych udostępnienia kopii orzeczeń, o których mowa w ust. 1, a organy te są obowiązane do ich udostępniania.

Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 2, nie służy odwołanie.

Warto zatem skontaktować się ze swoim powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu uzyskania pełnych informacji.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas