Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek opiekuńczy na osobę niepełnosprawną w sytuacji gdy właściwy opiekun jest w szpitalu

04.06.2020
Autor: I.

Mam 58 lat, jestem zatrudniona - etat stały, mam córkę pełnoletnią niepełnosprawną niezdolną do samodzielnego życia (mózgowe porażenie dziecięce). Opiekę przejął mój mąż, który obecnie jest w szpitalu z prognozą długotrwałego leczenia. Wykorzystałam już urlop do opieki nad dzieckiem i nie mogę wrócić do pracy. Urlop bezpłatny nie wchodzi w grę. Czy mogę liczyć na jakieś świadczenie?

Szanowna Pani,

rozumiem, iż w dalszym ciągu pozostaje Pani w stosunku pracy, a tylko rezygnacja z zatrudnienia dawałaby Pani możliwość „przejęcia” świadczenia pielęgnacyjnego, które rozumiem aktualnie pobiera Pani mąż.

Aktualnie (stan na dzień 25 maja 2020 r.) zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

1b)  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 przez okres nie dłuższy niż 14 dni. W okresie tym uwzględnia się okres, o którym mowa w ust. 1.

2.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje.

3.  Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 1 i 1a lub, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Ze względu na dynamikę zmiany przepisów, sprawa wymaga bezpośredniej konsultacji z doradcami ZUS-u, którzy zbadają dokładnie Państwa sprawę. Podaję kontakt: nr telefonu 22 290 87 01 dostępny w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15.

Ponadto sprawę warto omówić bezpośrednio z prawnikiem - w tym celu można skontaktować się z jednym Centrów Integracji, których siedziby są w: Gdyni (tel.: 505 606 857), Warszawie (tel.: 505 602 517) i Zielonej Górze (tel.: 570 066 206).

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas