Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zadania samorządu województwa, które moga być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.08.2004

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

z dnia 6 sierpnia 2004 r.

w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dz.U.04.187.1940

(Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późno zm.21) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", oraz warunki i tryb dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

§ 2. Do zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu, należą roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.3)), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

§ 3. 1. Pomoc w postaci dofinansowania zadania, o którym mowa w § 2, udzielana przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej jest realizowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułów 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w postaci dofinansowania zadania, o którym mowa w § 2, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tysięcy euro.

§ 4. Rozporządzenia w zakresie pomocy, o której mowa w § 3, nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów udziału w targach handlowych i badaniach lub usług konsultingowych przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na nowy rynek;

3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

§ 5. Dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, zwane dalej "dofinansowaniem robót", może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

§ 6. 1. Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

1) mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;

2) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu na zadanie, o którym mowa w § 2.

2. Dofinansowanie robót nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

§ 7. 1. Wniosek o dofinansowanie robót składa się w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca realizacji zadania.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) numer NIP i numer REGON;

3) status prawny i podstawę działania;

4) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;

5) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;

6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych;

7) nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

8) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;

9) przewidywany koszt realizacji zadania;

10) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;

11) ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek;

12) udokumentowaną informację o zapewnieniu  środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

13) informację o przyznanych środkach Funduszu, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i terminu przyznania środków oraz stanu rozliczenia;

14) udokumentowaną przez wnioskodawcę informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

15) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;

16) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy;

17) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.

3. Jeżeli wnioskodawca jest:

1) przedsiębiorcą - do wniosku dołącza się zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane przez podmioty udzielające pomocy, zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej - do wniosku dołącza się:

a) potwierdzoną kopię aktualnej decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres dwuna stu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) zaświadczenia, o których mowa w pkt 1.

4. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku właściwy organ jednostki samorządu województwa informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Nieusunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania, na które przeznacza środki określone wart. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku organ ten sporządza uzasadnienie.

§ 8. Jeżeli wnioskodawcą jest podmiot:

1) będący przedsiębiorcą - wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 30 % kosztów realizacji zadania;

2) niebędący przedsiębiorcą - wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania.

§ 9. 1. Podstawę dofinansowania robót stanowi umowa zawarta przez marszałka województwa z wnioskodawcą.

2. Umowa zawiera:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowe określenie zadania, o którym mowa w § 2;

3) wysokość i termin przekazania środków Funduszu przyznanych na dofinansowanie zadania;

4) udział środków własnych i z innych źródeł;

5) termin rozpoczęcia realizacji zadania;

6) zakres i sposób realizacji umowy;

7) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

8) warunki i termin wypowiedzenia umowy;

9) warunki rozwiązania umowy i zwrotu środków Funduszu;

10) sposób kontroli wykonania umowy;

11) zobowiązanie do przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu województwa dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dokumentów potwierdzających pokrycie udziału własnego w kosztach zadania;

12) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

3. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie robót następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi, wystawionych po dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Przedsiębiorca przed zawarciem umowy przedstawia zaświadczenia o pomocy publicznej udzielonej mu w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane przez podmioty udzielające pomocy, zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 10. Do wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 30 listopada 2003 r. i nierozpatrzonych stosuje się przepisy dotychczasowe. nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2004 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy nosisz maseczkę?

Biuletyn

Wspierają nas