Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Krótszy turnus i problem z dodatkowym urlopem

04.11.2019
Autor: A.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na cele rehabilitacyjne, jeżeli turnus trwa 10 dni? Jeśli nie, to na jaki przepis mogę się powołać? Pracodawca twierdzi, że turnus powinien trwać co najmniej 14 dni.

Szanowny Panie,

warunkiem skorzystania ze zwolnienia na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, jest rzeczywisty udział w tym turnusie, który spełnia kryterium opisane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kwestie zwolnienia na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym reguluje art. 20 w/w ustawy, zgodnie z którym (1.)  Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2;
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

2.  Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

3.  Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

4.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas