Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa dla instytucji

05.05.2004

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

Dz.U.04.67.617

(Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.)


Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późno zm.21) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) domy pomocy społecznej,

2) placówki opiekuńczo-wychowawcze,

3) ośrodki wsparcia

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 2. Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) warsztaty terapii zajęciowej,

2) ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,

3) zakłady aktywności zawodowej,

4) specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 3. Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) zakłady opiekuńczo-lecznicze,

2) zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,

3) sanatoria,

4) prewentoria,

5) zakłady rehabilitacji leczniczej,

6) inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 4. Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) przedszkola,

2) szkoły,

3) szkoły wyższe,

4) ośrodki zajmujące się edukacją

- jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 5. 1. Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, o której mowa w § 1-4.

2. Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wersja rozporządzenia w formacie .pdf z załącznikami 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas