Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pobyt w ZOL i świadczenie uzupełniające

25.10.2019
Autor: R.

Czy mając rentę od lat, nie będąc wcześniej niesamodzielną, mama dostanie 500+?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która weszła w życie w dniu 1 października 2019 r. - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom:

  1. które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  2. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  3. orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  4. orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W świetle art. 2 ust. 2 w/w ustawy - świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy - świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem włączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.

Nie znam dokładnie Państwa sytuacji, ale jeżeli Pani Mama spełnia w/w warunki, to warto złożyć wniosek do odpowiedniego organu rentowego. Jeżeli Mama nie posiada dzisiaj orzeczenia organu rentowego zawierającego stwierdzenie, iż jest niezdolna do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia, wydanego (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, o zaliczeniu do I grupy inwalidów (jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo) to w takim wypadku Mama zostanie skierowana na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas