Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Można już złożyć wniosek o 500 plus dla osób z niepełnosprawnością!

02.09.2019
Autor: oprac. Mateusz Różański, fot. sxc.hu
Źródło: zus.pl
pięćset złotych po 100 zł.

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można pobrać już druk wniosku o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, popularnie nazywanego 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Formularz można składać w dowolnym oddziale ZUS.

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł przysługuje dorosłym osobom posiadającym orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby te albo nie otrzymują świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych) albo suma pobieranych świadczeń nie przekracza 1600 zł brutto (np. renta w wysokości 1100 złotych brutto + 500 złotych świadczenia).

Limit dochodów ze świadczeń

Jeśli kwota 1600 zł brutto zostanie przekroczona, wtedy świadczenie zostanie obniżone o kwotę przekroczenia progu. Na przykład: jeśli osoba pobiera emeryturę lub rentę w wysokości 1200 złotych, wówczas świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób z niepełnosprawnością zostanie przyznane tej osoby w wysokości 400 złotych.

Pełną listę świadczeń, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus można znaleźć na stronie ZUS.

Do limitu 1600 zł nie wliczają się m.in. dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, renty cywilnoprawne, dodatki (pielęgnacyjny czy kombatancki), alimenty ani też renta rodzinna przyznana dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Pobierz wniosek

We wniosku, który można pobrać na stronie ZUS należy podać następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • imię ojca i matki
  • pesel lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć
 2. Dane adresowe:
  • adres zameldowania
  • adres zamieszkania i adres do korespondencji - jeśli są inne niż adres zameldowania,
 3. Czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
  • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
  • wysokość świadczenia
  • nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
 4. Czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
  • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
  • wysokość świadczenia
  • nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie
 5. Inne informacje, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku:
  • jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające 500 plus został złożony jeszcze w innym niż ZUS organie rentowym – należy podać nazwę tej instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
  • oświadczenie czy wnioskujący aktualnie przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
  • jeśli wnioskujący nie posiada polskiego obywatelstwa, należy wskazać czy posiada prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i daty graniczne tego prawa
 6. Podpis wnioskującego.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS w salach obsługi klientów - w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

W jakim czasie otrzyma się decyzję?

Decyzję o przyznanie świadczenia 500 plus - ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS będzie mieć 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym).

Komentarz

 • orzecznictwo
  osoba żyjąca za 930zl
  17.10.2019, 10:38
  może ktos dostał orzeczenie o niesamodzielnosci nie stawiając się na komisje jestem ciekawy ?i na jak długo jesli już?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas