Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna oraz rodzinna i 500 plus

23.08.2019
Autor: J.

Dzień dobry! Mam pytanie, od urodzenia jestem osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu, niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Pobierałam rentę socjalną i nic poza tym. Po śmierci rodzica - od 12 lat pobieram rentę rodzinną. Mam pytanie, czy w związku z tym pozbawia mnie to prawa do korzystania z innych świadczeń? Czy choćby proponowany np. 500+ dla osób niepełnosprawnych. Bardzo proszę o odpowiedź. Z wyrazami szacunku.

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (ustawa podpisana w dniu 9 sierpnia 2019 r. przez Prezydenta RP, tekst ustawy na dzień 19.08.2019 r.) świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat, i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W tym zakresie, jeżeli jest Pani osobą (tak jak Pani napisała) z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (posiada Pani w tym zakresie stosowne orzeczenie; nie stanowi jednak takiego orzeczenia orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności), to spełnia Pani co do zasady przesłankę do uzyskania świadczenia uzupełniającego. Aby otrzymać świadczenie, będzie musiała Pani złożyć wniosek, który zostanie poddany weryfikacji, pod kątem spełnienia wszystkich przesłanek.     

Dodam, że świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Powyższe oznacza, iż renta rodzinna (wspomniała Pani, że pobiera rentę rodzinną po rodzicu) nie będzie się liczyła do limitu dochodów (1600 zł miesięcznie) uprawniającego do uzyskania świadczenia uzupełniającego.

W razie dalszych pytań szczegółowych zachęcam Panią także do kontaktu z ZUS.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas