Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy pracodawca dostanie dofinansowanie? Prawnik wyjaśnia

25.06.2019
Autor: Anita Siemaszko, fot. pixabay.com
Źródło: Integracja 2/2019
uścisk dłoni - grafika

Chciałbym się dowiedzieć, czy pracodawca zatrudniający na otwartym rynku osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności z PZON (w moim wypadku stopień umiarkowany), a nieposiadającą prawa do renty socjalnej może uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia takiego pracownika z PFRON czy też z PUP. Zadaję to pytanie, gdyż mam szansę na zatrudnienie, a nie wiem, czy pracodawca może coś zyskać.

Fryderyk P.

 

Anita SiemaszkoOdpowiada prawniczka Integracji, Anita Siemaszko:

Środki na dofinansowanie wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego pochodzą z PFRON. Warto pamiętać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Dofinansowanie nie przysługuje również na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury i został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

O dofinansowanie może ubiegać się pracodawca, jeżeli m.in.:

 • zatrudnia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie wynosi co najmniej 6 proc.;
 • nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

Obecnie pracodawcy chronionego i otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowa-nym (04-O).

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą – 75 proc. tych kosztów.

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, pracodawca może także się starać ze środków PFRON o:

 • zwrot kosztów:
  • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c;
 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Więcej na temat dofinansowania wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej na stronie www.pfron.org.pl.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowa-nia do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 951)

Komentarz

 • Pytanie
  Iwona Leboch
  26.06.2019, 19:08
  A czy macie jakąś kontrolę prawną nad pracodawcą?Czy np nie wykorzystuje pracownika niepełnosprawnego w sposób niezgodny z zaleceniem lekarza?Mój pracodawca nie tylko mi ubliżał,ale kazał pracować nadgodziny,w godzinach nocnych,bez wsparcia drugiej pielęgniarki na wypadek gdybym zasłabła(leczę się onkologicznie),kazał nosić ciężkie rzeczy podczas kiedy sam nie jednokrotnie,co najwyżej otworzył mi drzwi?Jego zdaniem to była pomoc dla mnie

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas