Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot dofinansowania do mojego wynagrodzenia

12.08.2019
Autor: D.

Dzień dobry, zobowiązałam się mojemu pracodawcy, że będę składać wnioski o dofinansowanie. Wszystko przebiegało pomyślnie do maja, kiedy mój pracodawca zaczął otrzymywać prawie codziennie pisma z PFRON o wyjaśnienie sprawy. Przesyłałam kolejne wyjaśnienia, i w zeszłym tygodniu dostał pracodawca wiadomość, że ma zwrócić dofinansowanie. Na mój wniosek (złożyłam oświadczenie do pracodawcy), że chce otrzymywać wynagrodzenie do ręki, nie wiedziałam, że to tak duży problem, że skoro pracodawca płaci mi wszystko w terminie, wynagrodzenie oraz wszystkie składki, że to jest problem. Pracodawca będzie mi już płacił teraz przelewem wynagrodzenie, tylko co mam teraz zrobić, żeby PFRON w drodze wyjątku uznał moje wyjaśnienie (niewiedzę) i nie wymagał od mojego pracodawcy zwrotu dofinansowania. Chciałabym zapytać, gdzie ochrona tych niepełnosprawnych skoro tyle się o tym mówi. Proszę o pomoc, jak z tego wybrnąć, czy jest możliwość.

Szanowna Pani,

w tym wypadku można rozważyć skorzystanie z art. 49 f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym:

1.  Na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich umów mogą:

  • umorzyć w części lub w całości należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, lub
  • rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich płatności, w drodze umowy

- w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b.

2.  W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w ust. 1, do których zawierania został powołany Fundusz decyzję w sprawie umorzenia wydaje Prezes Zarządu Funduszu.

3.  W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w ust. 1, do których zawierania został powołany dyrektor powiatowego urzędu pracy, lub kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, decyzję w sprawie umorzenia wydaje starosta.

3a.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a.

3b.  Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w art. 49e ust. 2.

3c.  Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a.

3d.  Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, o których mowa w ust. 3c, lub odroczenie terminu ich płatności może nastąpić jednokrotnie. Całkowity okres spłaty należności nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3e.  Od należności pieniężnych, które rozłożono na raty lub odroczono termin ich płatności, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3f.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać na zasadach rynkowych.

3g.  W razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności określonych w umowie ulega ona rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3h.  Przepisów art. 25c ust. 6 oraz art. 26a ust. 8 nie stosuje się w okresie obowiązywania umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł.

4.  Przepisy art. 67b i art 67d &1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

Art.  49g.  w/w ustawy - od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu wydanych na podstawie art. 49f przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Funduszu.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas