Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop na turnus rehabilitacyjny

25.07.2019
Autor: B.

Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jestem zatrudniony w firmie ochroniarskiej na umowę o pracę na stanowisku pracownik ochrony. Po raz pierwszy w życiu w tym roku zapisałem siebie i swoje dziecko (niepełnosprawne) na trzytygodniowy turnus rehabilitacyjny. Załatwiałem to poprzez PCPR. Informowałem o tym swojego przełożonego jeszcze na początku maja. Kazał poczekać mi do czerwca. Niedawno ponownie rozmawiałem z nim na ten temat. Zaczął zasłaniać się Kodeksem pracy, że może mi udzielić tylko 10 dni urlopu. Co z powyższym?

Szanowny Panie,

Art. 20 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje 2 rodzaje płatnych zwolnień od pracy. Zgodnie z tym artykułem osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

W odniesieniu do pkt 1) należy zauważyć, że wymiar 21 dni dotyczy tylko i wyłącznie płatnego zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Art. 20 ust 1 pkt 4) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stwierdza iż, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy. Zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 927) pracodawca udziela osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przedstawia pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu. Z powyższego wynika, iż aby korzystać z 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym należy spełnić wymagania formalne przewidziane przepisami.

Oprócz uprawnienia wynikającego z art. 20 ust 1 pkt 1 (zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym) przysługuje Panu zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Jednakże łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust 1 i zwolnienia od pracy, o którym mowa art. 20 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas