Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Biurze Administracyjno-Finansowym

15.05.2019
Autor: Zespół Spraw Pracowniczych

Profil stanowiska: Zakres zadań: - przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, - przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, - monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników Urzędu i kierowanie ich na badania okresowe, - udział w przeprowadzaniu ewakuacji pracowników Urzędu oraz w przeprowadzaniu ćwiczeń w tym zakresie na wypadek zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Urzędu, - udział w dokonywaniu i aktualizowaniu oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z pracą wykonywaną na poszczególnych stanowiskach pracy oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, - uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, - udział w opracowywaniu projektów wewnętrznych zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Wymagania: Wymagania niezbędne: - wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe w zakresie BHP oraz wyższe inżynierskie z zakresu pożarnictwa albo wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, - uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej (w przypadku braku wykształcenia wyższego inżynierskiego z zakresu pożarnictwa albo wyższego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej), - znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Kodeksu pracy (dział X) oraz rozporządzeń w sprawie: ogólnych przepisów BHP; służby bezpieczeństwa i higieny pracy; BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób; badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; ustalania okoliczności wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy; szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania, - znajomość przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzeń w sprawie: ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, - umiejętność sprawnej organizacji pracy, - komunikatywność, - kultura osobista, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: - CV i list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Oferujemy: Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsce pracy: Terminy i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019 r. Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BAF nr ogłoszenia 47529”. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: https://nabory.kprm.gov.pl/ numer ogłoszenia 47529 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Pracuj z nami” .

Uwagi: Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Dane osobowe - klauzula informacyjna: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego danej RODO] 1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42] 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 9 ust. 2 lit b i art. 10 RODO oraz Kodeksu Pracy, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innych przepisów w celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody). 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6 %. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze. Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.30; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); pokój pracy dla rodzica z dzieckiem; udogodnienia dla rowerzystów (rowerownia w budynku); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP. Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Można składać je również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów; kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, szczególnych uprawnień itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są poniżej/są w ogłoszeniu, a także na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78.

Miejsce: Warszawa

Okres publikacji: 2019-05-15 - 2019-06-14

Podpis: Zespół Spraw Pracowniczych

Telefon: 22 661 94 66

E-mail: nabory@gunb.gov.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Czy powinny istnieć limity zarobków dla rencistów?

Biuletyn

Wspierają nas