Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Potrącenia z zasiłku pielęgnacyjnego za pobyt w schronisku dla bezdomnych

06.08.2019
Autor: D.

Od grudnia 2017 roku mam przyznaną grupę ze znacznym stopniem niepełnosprawności bezterminowo i bez prawa do zatrudnienia. Otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny i stały w łącznej kwocie 701 zł. Przebywam obecnie w schronisku dla bezdomnych, które opłaca GOPS (...) lecz jest mi to potrącane 320 zł miesięcznie za śniadania i kolacje z zasiłku, który otrzymuję – czy jest to zgodne z prawem? Z tego co mi zostaje ledwie wystarcza na lekarstwa, które muszę brać. Nie starcza na środki higieny czy ubranie. Proszę o odpowiedź.

Szanowny Panie,

sprawę odpłatności w ośrodkach wsparcia reguluje art. 97 ust. 5 w zw. z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985, z 2018 r. poz. 650 i 700) art. 97.1. ustawy o pomocy społecznej: "Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia (schronisko jest ośrodkiem wsparcia) i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala dane miasto, miejscowość w drodze uchwały. Mogą się więc one różnić. Według ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do udzielenia schronienia osobom bezdomnym, przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku. W celu wykonywania tych obowiązków gmina może m.in. zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi i gminami, które prowadzą noclegownie lub schroniska.

Warto, aby zwrócił się Pan pisemnie do ośrodka opieki społecznej o zwolnienie z części opłat w związku z koniecznością zakupu leków itp. w drodze wyjątku. Generalnie bowiem pobyt w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Natomiast osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pobyt w schronisku udzielany jest odpłatnie. Przy okazji – otrzymanie znacznego stopnia niepełnosprawności nie powoduje niemożności podjęcia zatrudnienia. Obecnie nie obowiązują zapisy „żadna praca”.

 

Z poważaniem

 Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas