Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana orzeczenia z umiarkowanego na lekkie

19.06.2019
Autor: N.

Witam. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym zostało wydane w dzieciństwie na stałe. 1 września 2018 r. weszły przepisy, że osoba z takim orzeczeniem nie może mieć pełnego etatu i nadgodzin. Czy jest możliwość zmiany orzeczenia z umiarkowanego na lekkie?

Szanowna Pani,

generalnie, jeżeli poprawił się stan zdrowia, można składać wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Organ orzekający nie jest jednak związany z wnioskiem i może wydać zarówno orzeczenie zmieniające, jak i odmówić wydania orzeczenia.

Rozumiem, iż jest Pani zatrudniona jako nauczyciel i okazała Pani w szkole swoje orzeczenie.

W art. 42a ustawy Karta Nauczyciela z dniem 1 września 2018 dodano ust. 1a, który brzmi – nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Ust. 3 ww. artykułu natomiast otrzymał brzmienie: nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.

Powyższe przepisy brzmią dość kategorycznie i wprost nie przewidują wyjątku. Niemniej jednak powinna jeszcze Pani zgłosić przedstawiony problem do związku zawodowego nauczycieli z prośbą o zajęcie stanowiska.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Które działanie Integracji w czasie 25 lat jej istnienia było lub jest dla Ciebie najważniejsze?

Biuletyn

Wspierają nas