Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rozdział XI - Korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Jesteś w zasobie archiwalnym naszego portalu. Informacje z tego artykułu mogą być nieaktualne. Polecamy nowsze artykuły na ten temat na naszym portalu. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Polecamy nasz najnowszy artykuł nt. korzyści dla pracodawcy z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Rozdział publikacji: Aktywnie szukam pracy

Jeśli szukasz pracy, możesz podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą poinformować go, że zatrudniając osobę niepełnosprawną, może liczyć na pewne ulgi i wsparcie finansowe.

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Komu przysługuje dofinansowanie:

 • pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej,
 • pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.

Na kogo przysługuje dofinansowanie:

 • na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u jednego z wyżej wymienionych pracodawców), ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numery PESEL i NIP oraz
  informacje przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu,
 • na osoby niepełnosprawne, które nie mają ustalonego prawa do emerytury.

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom. Dofinansowanie wypłacane jest pracodawcy co miesiąc.

1. Wysokość miesięcznego dofinansowania dla zakładów pracy chronionej może wynosić:

a) 130 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych mających znaczny stopień niepełnosprawności,
b) 110 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych mających umiarkowany stopień niepełnosprawności,
c) 50 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych mających lekki stopień niepełnosprawności.
d) Kwoty, o których mowa, ulegają zwiększeniu o 75 proc. najniższego wynagrodzenia w odniesieniu do osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję, oraz do osób niewidomych.

2. Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

 • 70 proc. kwot wymienionych w pkt. 1 a) b) c),
 • 90 proc. kwot wymienionych w pkt. 1 a) b) c) w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz pracowników niewidomych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć miesięcznej pensji pracownika niepełnosprawnego.

II. Refundacja składek ZUS
W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności PFRON refunduje :

 • część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne
 • część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy

Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 proc., w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych PFRON refinansuje:

 • mających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą należnej składce od pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne
 • mających lekki stopień niepełnosprawności – część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.

W zakładach pracy chronionej i zakładach aktywizacji zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych (tj. osób mających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności a także osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia) PFRON refunduje:
 

 • składkę płaconą przez pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe
 • składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe - płacone przez pracodawcę

Wszyscy pracodawcy, którzy uzyskują pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń lub finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, muszą dokonywać rozliczeń bieżących i łącznego rozliczenia rocznego. Maksymalna wysokość pomocy publicznej
(na miesiąc) nie może przekroczyć trzech pułapów. Są to:

1. Maksymalna wielkość pomocy (dofinansowania w formie zaliczki zarówno dla zakładów pracy chronionej, jaki i otwartego rynku pracy)
wynosi:
a) 130 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób mających znaczny stopień niepełnosprawności
b) 110 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób mających umiarkowany stopień niepełnosprawności
c) 50 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób mających lekki stopień niepełnosprawności oraz 100 proc. kwoty odpowiadającej składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe, oraz składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, nie więcej jednak niż 100 proc. rzeczywistych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych, maksymalną wielkość pomocy, o której mowa powyżej w pkt. 1 a), b), c), zwiększa się o 75 proc. najniższego wynagrodzenia.

2. Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego (do kosztów płacy nie zalicza się kosztów pochodnych od wynagrodzenia)
3. Rzeczywiste podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych (różnica pomiędzy kosztami pracy osoby niepełnosprawnej
a kosztami pracy osoby sprawnej).

Pracodawca sam dokonuje wyboru formy rozliczania się z otrzymanych dofinansowań – może zdecydować się na rozliczenie rzeczywistych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych lub przyjąć formę ryczałtową.

 • rozliczanie rzeczywistych, podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych – metoda ta wymaga udowodnienia przez pracodawcę podwyższonych kosztów, jakie ponosi on w związku z zatrudnieniem danej osoby niepełnosprawnej (lub grupy osób niepełnosprawnych). Przez podwyższone koszty rozumie się m.in.: koszty wynikające z dodatkowego urlopu wypoczynkowego i skróconego czasu pracy, koszty wynikające z wydłużonego czasu wykonywania czynności pracy przez zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, koszty adaptacji pomieszczeń
 • rozliczanie według ryczałtu – pomoc udzielana w formie ryczałtu są to ustalone ustawowo koszty, których pracodawca nie musi udowadniać. Wybierając tę formę rozliczania, pracodawca może uzyskać pomoc w maksymalnej wysokości:

Dla pracodawców zakładów pracy chronionej:
a) 90 proc. najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób mających znaczny stopień niepełnosprawności
b) 70 proc. najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób mających umiarkowany stopień niepełnosprawności
c) 40 proc. najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób mających lekki stopień niepełnosprawności


Kwoty, o których mowa, ulegają zwiększeniu o 55 proc. najniższego wynagrodzenia w odniesieniu do osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję oraz do osób niewidomych. Ponadto do kwoty ryczałtu zalicza się 100 proc. kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne.

Dla pracodawców na otwartym rynku pracy kwoty ryczałtu wynoszą:
• 70 proc. kwot wymienionych w pkt. a) b) c) (dla zpch)
• 90 proc. kwot wymienionych w pkt. a) b) c) (dla zpch)
Ponadto do kwoty ryczałtu zalicza się 100 proc. kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne.

III. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy:

 • zatrudni osoby niepełnosprawne - bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy
 • zatrudnia osoby, których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w tym zakładzie (bez winy własnej lub pracodawcy)

może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Zwrot kosztów może dotyczyć m.in.: przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

Pracodawca ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

IV. Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych u pracodawcy osób niepełnosprawnych. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

V. Ulga zamiast wpłat
Pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 6 proc), muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. Jeżeli kupią usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkty pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 10 proc. osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywają prawa
do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na Fundusz.

VI. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Pracodawca, który zatrudni na co najmniej 36 miesięcy os. niepełnosprawną, bezrobotna lub poszukującą pracy, może ubiegać się maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Konieczne jest tu wcześniejsze zawarcie umowy ze starostą. Zwrotowi nie podlegają bowiem koszty poniesione przed dniem jej zawarcia.

VII. Zwrot 60 proc. wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
O zwrot biegać się może pracodawca, który zatrudni niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracy. konieczna tu będzie umowa ze starostą, a dana osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona przez co najmniej 12 miesięcy.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2008.14.92).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na wynagrodzenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (tekst jedn. Dz. U. 2008.14.92)

Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 194 poz. 1404)

Szczegółowe informacje na temat pomocy finansowej dla pracodawców znajdziesz na stronie: www.pfron.org.pl

Spis treści

I Rynek pracy

II Opracowanie planu działania - jak szukać pracy?

III Bilans umiejętności i mocnych stron

IV Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny)

V Poszukiwanie pracy przez telefon

VI Czy Internet może zwiększyć szansę na znalezienie pracy?

VII W czym może pomóc urząd pracy?

VIII Osobiste spotkanie z pracodawcą, czyli rozmowa kwalifikacyjna (autoprezentacja)

IX Wolontariat szansą rozwoju osobistego i zawodowego

X Własna działalność gospodarcza

XI Korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

XII Podstawowe zagadnienia prawne

Aneks

Autor: Magda Gorczyca, Katarzyna Karczmarczyk
Źródło: "Aktywnie szukam pracy"

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Praca z lekka grupa
  Robert
  28.02.2020, 08:43
  Ciężko jest z przyjęciem do pracy osoby z lekka grupa bo dana firma za mało dostaje pieniędzy, dofinansowanie a im zależy na pieniądzach a nie na człowieku. Ja miałem lekka grupę 10 lat pracy w ochronie mam żonę i dwujke dzieci żona zarabia 1400 złotych a ja mam zero.
  odpowiedz na komentarz
 • Praca z lekka grupa
  Robert
  28.02.2020, 08:41
  Ciężko jest z przyjęciem do pracy osoby z lekka grupa bo dana firma za mało dostaje pieniędzy, dofinansowanie a im zależy na pieniądzach a nie na człowieku. Ja miałem lekka grupę 10 lat pracy w ochronie mam żonę i dwujke dzieci żona zarabia 1400 złotych a ja mam zero.
  odpowiedz na komentarz
 • Obcekrajowcy
  Shellar
  28.10.2018, 22:31
  Czy wszystkie te zapisy dotyczą pracowników z zagranicy? Czy są jakieś dodatkowe warunki dla takich pracowników?
  odpowiedz na komentarz
 • Zatrudnianie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  Julian
  03.07.2018, 14:52
  Pracodawcy i osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie maja szans na zatrudnienie i dofinansowanie jeśli nie spełniają n/w warunków: - pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, - pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, - pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników Brawo, dzięki takiemu zapisowi większość osób niepełnosprawnych nie ma szans na zatrudnienie.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas