Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Brak nauczyciela wspomagającego dla dziecka z autyzmem

19.05.2019
Autor: R.

Dyrektor placówki przedszkolnej ogólnodostępnej odmawia zatrudnienia nauczyciela wspomagającego (nauczyciela cienia) dziecku z diagnozą autyzmu dziecięcego, pomimo wyraźnych zaleceń lekarza wystawiającego diagnozę, uwzględnionych również w opinii o potrzebie kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dyrekcja twierdzi, iż taki przywilej funkcjonuje jedynie w placówkach prywatnych.

Szanowna Pani,

w przypadku, gdy do przedszkola ogólnodostępnego uczęszcza dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, dodatkowe zatrudnienie kadry jest obligatoryjne, ale o wymiarze zatrudnienia i zakresie realizowanych przez nauczyciela zadań decyduje dyrektor, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu i potrzeby dziecka (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz. U.2017 poz.1578).

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas