Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informacja pokongresowa PFON-u (18-19 stycznia 2004 r.)

27.10.2004

W dniach 18 i 19 stycznia 2004 roku w Konstancinie-Jeziornie miały miejsce dwa istotne zdarzenia: seminarium nt. "Przepisy prawne dotyczące niepełnosprawnych a polityka Unii Europejskiej" poprowadzone przez przedstawicieli Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum, EDF) oraz I Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Seminarium informacyjne rozpoczęło się referatem na temat "Rola działaczy ruchu osób niepełnosprawnych - doświadczenia European Disability Forum", który został wygłoszony przez Jean-Paula Pritcharda, koordynatora projektu "Budowanie kompetencji" z ramienia EDF. Kolejny referat przedstawił ekspert prawny EDF, Richard Whittle, który omawiał prawa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, szczególny nacisk kładąc na prawodawstwo antydyskryminacyjne. Referat dotyczący zatrudniania osób niepełnosprawnych został wygłoszony przez John'a Clark'a, eksperta ds. zatrudnienia z ramienia EDF. Ponadto dr Mirosław Grewiński zaprezentował referat dotyczący możliwości korzystania przez organizacje pozarządowe z europejskich funduszy strukturalnych a Nora Bednarski z EDF omówiła przepisy prawne z zakresu transportu, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego.

I Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych dokonał wyboru władz Forum, tzn. Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz przyjął uchwałę programową (skład osobowy władz i tekst uchwały w załączeniu). Delegaci na I Kongres PFON powołali też komisję statutową, która przygotuje propozycje zmian w statucie do rozpatrzenia na II Kongresie PFON. II Kongres PFON odbędzie się w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy. Kierunki planowanych zmian zostały przyjęte przez I Kongres i stanowią załącznik do niniejszego tekstu.

Gośćmi I Kongresu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych byli m.in.: pani Jolanta Banach - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pan Roman Sroczyński - Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, panowie Janusz Wesołowski i Marian Leszczyński - Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pan Ingemar Färm - ekspert z Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) jest związkiem stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Zostało zarejestrowane w KRS w maju 2003 r. w Warszawie. Jego członkami założycielami są cztery największe polskie organizacje osób niepełnosprawnych, które reprezentują najczęściej występujące rodzaje trwałej niepełnosprawności. Jego założycielami są: Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych i Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo, których członkami oraz we władzach w większości są same osoby niepełnosprawne, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którego członkami oraz we władzach w większości są rodzice osób, które ze względu na charakter niepełnosprawności nie mogą same się reprezentować. W ten sposób zostały wypełnione główne warunki stawiane krajowym reprezentacjom przez European Disability Forum (Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych). Po pierwsze wypełniony został wymóg reprezentatywności, zgodnie z którym co najmniej po jednej organizacji reprezentującej osoby niepełnosprawne z tytułu: dysfunkcji narządu słuchu, dysfunkcji narządu ruchu, upośledzenia umysłowego lub dysfunkcji narządu wzroku, musi być członkiem Forum przez cały czas jego trwania. Właśnie realizując powyższą zasadę członkowie - założyciele postanowili powołać do życia Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, jak również zaprosić do członkostwa organizacje grupujące osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Organizacje, które z różnych powodów nie spełniają warunków członkostwa w PFON zapraszamy do współpracy. Chodzi o rozwijanie wspólnej, jednolitej reprezentacji ruchu niepełnosprawnych w Polsce. Po drugie spełniono wymóg stworzenia reprezentacji samych osób niepełnosprawnych lub, w przypadku, gdy samoreprezentacja nie jest możliwa, rodziców lub opiekunów tych osób. EDF warunek ten formułuje jako "ponad połowę członków organizacji i ponad połowę członków władz stanowią osoby niepełnosprawne lub rodzice, w przypadku niemożności samoreprezentacji". Ponadto na czele wszystkich organów władz organizacji - założycieli stoją osoby niepełnosprawne lub rodzice, gdy samoreprezentacja nie jest możliwa. Członkowie-założyciele PFON grupują organizacje ogólnopolskie z oddziałami terenowymi. Łącznie obejmują one działalnością ok. 260 tys. osób niepełnosprawnych i prowadzą 870 różnego rodzaju służb.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych jest związkiem apolitycznym i prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym. Członkowie Forum zachowują pełną niezależność.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych występuje w sprawach wspólnych dla całego środowiska niepełnosprawnych i nie rości sobie żadnych praw do przejmowania kompetencji członków ani innych organizacji pozarządowych.

Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ich równego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, aby mogły one żyć godnie i w pełni korzystać z przysługujących wszystkim praw człowieka.

Celami Forum są:

 1. tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację,
 2. wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych w wymiarze osobowym, społecznym i ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu, a także o wspieraniu ich rodzin,
 3. zmienianie postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami - z opiekuńczych o nastawieniu wyłącznie charytatywnym na uznające godność i wartość osoby niepełnosprawnej, jej pozytywny potencjał oraz prawa równe dla wszystkich,
 4. umacnianie organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz partnerska współpraca tych organizacji i ich związków z władzą ustawodawczą i wykonawczą szczebla rządowego i samorządowego,
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi zagranicznymi i międzynarodowymi.

Jednym z podstawowych celów Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych jest dążenie do uzyskania statusu członka-obserwatora w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, a następnie do bycia pełnoprawnym członkiem tej organizacji.

Członkiem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych może zostać każde stowarzyszenie i związek stowarzyszeń, które spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest stowarzyszeniem lub związkiem stowarzyszeń o ogólnopolskim zasięgu działania, 
 2. jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 3. posiada jednostki organizacyjne więcej niż w połowie liczby województw, przy czym w przypadku związków stowarzyszeń jako jednostki organizacyjne rozumie się także zrzeszone organizacje i ich oddziały terenowe,
 4. osoby niepełnosprawne legitymujące się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności stanowią przynajmniej 50% zwyczajnych członków stowarzyszenia lub stowarzyszeń wchodzących w skład związku stowarzyszeń, przy czym w przypadku stowarzyszeń, w których z powodu niepełnoletności lub rodzaju niepełnosprawności samoreprezentacja osób niepełnosprawnych nie jest możliwa - do wymaganych minimum 50% zwyczajnych członków zaliczani są rodzice i opiekunowie prawni, 
 5. w skład władz statutowych wchodzi przynajmniej połowa osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami przewidzianymi powyżej,
 6. statutowe władze stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń wyrażą wolę przynależności do Forum,
 7. opłaca w Forum składki członkowskie ustalone przez Zarząd Forum.

Wprowadzenie takiego zapisu do treści statutu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych jest spowodowane potrzebą utworzenia jednej ogólnokrajowej organizacji parasolowej, której zadaniem jest zrzeszanie jak największej liczby organizacji reprezentujących możliwie wiele rodzajów niepełnosprawności. Należy w tym miejscu podkreślić, że Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych nie jest organizacją, której podstawowym zadaniem jest reprezentowanie organizacji osób niepełnosprawnych zarówno na forum europejskim, jak i krajowym, ale przede wszystkim reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych oraz rodziców osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie się samodzielnie reprezentować.

Członkowie-założyciele Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych:

Polski Związek Głuchych
Organizacja istniejąca od 1946 r., obejmuje swoją działalnością około 100 tys. niesłyszących i mających problemy ze słuchem członków i podopiecznych. PZG prowadzi około 120 ośrodków rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych oraz około 70 ośrodków rehabilitacji i diagnozy dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.

Polski Związek Niewidomych
Jest to organizacja działająca w obecnej formie od 1951 r. Zrzesza około 80 tys. osób niewidomych i słabowidzących z terenu całej Polski. Działa poprzez 16 wojewódzkich oddziałów i około 380 lokalnych kół. Prowadzi własne ośrodki rehabilitacyjne i lecznicze.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Stowarzyszenie zrzesza rodziców i przyjaciół dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Zostało zarejestrowane w 1991 r. i jest kontynuacją zorganizowanych rodziców działających przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od 1963 r. Na terenie całego kraju działalność prowadzi 150 kół terenowych, które prowadzą 280 różnego rodzaju placówek dla ok. 17 tys. osób oraz turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne. Okazjonalnie organizuje imprezy, i inne formy rehabilitacyjne dla 60 tys. osób.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
Powstała w 1999 r. Zrzesza następujące organizacje:

 • Związek Inwalidów Narządu Ruchu "BESKIDY"
 • Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych
 • Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "PROMETEUSZ"
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "PODKARPACIE"
 • Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 • Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
 • Łódzki Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 • Warmińsko-Mazurski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
 • Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków,
 • Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen 
 • Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Tarnowski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 • Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa
tel/fax: 0*22 635 34 77
e-mail: biuro@pfon.org.pl
www.pfon.org.pl

Źródło: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas