Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uchwała programowa I Kongresu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

27.10.2004

Podczas kongresu w Konstancinie-Jeziornie, który odbył się w dniach 18 i 19 stycznia 2004 r. przyjęta została uchwała programowa.

Uczestnicy I Kongresu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, zebrani w dniu 19 stycznia 2004 r. w Konstancinie, przyjmują z zadowoleniem, że w okresie historycznych przemian związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej - dzięki powstaniu PFON - interesy osób niepełnosprawnych są reprezentowane nie tylko przez stowarzyszenia zajmujące się odrębnie problemami ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale też przez związek takich stowarzyszeń. Dzięki niemu reprezentacja ludzi niepełnosprawnych, z utrudnieniami funkcjonalnymi o bardzo różnym charakterze, złożona przy tym z osób bezpośrednio ich doznających, lub z ich rodzin, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację, mają możliwość, w sprawach fundamentalnych, które dla wszystkich niepełnosprawnych są jednakowe, przedstawiania jednym głosem swoich opinii, postulatów i żądań.

Misją i celem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych jest jednoczenie sił w staraniach o pełne korzystanie z praw, uczestnictwo w życiu społecznym i godne życie każdej osoby niepełnosprawnej, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania i inne czynniki. Chcemy w swoim myśleniu i działaniach wyszukiwać wszystko, co jest wspólne dla ludzi niepełnosprawnych, co ich łączy, po to, aby było łatwiej wskazywać i likwidować bariery, a także, aby znajdować w tym dziele sojuszników. Aby siła środowiska osób niepełnosprawnych była większa.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych jest organizacją otwartą na współpracę ze wszystkimi organizacjami osób niepełnosprawnych. Zachęca te, które spełniają warunki przynależności, do przystępowania do PFON, wszystkie zaś - niezależnie od formalnego członkostwa - do współpracy.

Sytuacja osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w stopniu umiarkowanym i znacznym, jest bardzo trudna. Nie mają one równego dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, przygotowanie zawodowe jest słabo dostępne i dalece niewystarczające, brak jest aktywnego pośrednictwa pracy, szkoleń i wspierania w zatrudnieniu. Tylko niewielki odsetek osób niepełnosprawnych zatrudnienie znajduje. Świadczenia socjalne są bardzo niskie i prawie nie uwzględniają kosztów kompensowania ograniczeń funkcjonalnych w dążeniu do udziału w życiu społecznym, do maksymalnie samodzielnego i aktywnego życia. Brak jest niezbędnych podstaw prawnych i systemów wspierania funkcjonalnego tych, którzy tego potrzebują, a pomoc rodzinom jest niewielka i mało skuteczna. Planowane i wprowadzane przez rząd oszczędności w finansach publicznych już dotykają osoby niepełnosprawne wpływając na pogorszenie jakości ich życia. Brak jest nie tylko kompleksowego systemu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ale również planów w tym zakresie, a podejmowane przez władze kroki są wycinkowe, cząstkowe, niespójne i, co najważniejsze - nie zawsze uwzględniają interes niepełnosprawnych. Zdanie organizacji osób niepełnosprawnych jako uczestników dialogu obywatelskiego rzadko brane jest pod uwagę, mimo istnienia pewnych form konsultacji. Wszystko to wskazuje, że zadania Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych są bardzo poważne i obejmują całość zagadnień związanych z interesami człowieka niepełnosprawnego jako osoby, obywatela i członka społeczności.

Delegaci na I Kongres PFON zobowiązują nowowybrane władze do:

  • przygotowania społecznego raportu o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz projektu krajowego planu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 
  • konsekwentnego i zdecydowanego reprezentowania żywotnych interesów obywateli niepełnosprawnych wobec władz, zwłaszcza do wskazywania wszelkich przejawów dyskryminacji i wykluczenia, zarówno dzieci jak i osób dorosłych, oraz do wskazywania przykładów dobrych praktyk,
  • kompleksowego określenia i uwzględnienia w swoich staraniach spraw związanych ze wsparciem rodzin, które bardzo często ponoszą ogromne ciężary związane z zaspokajaniem potrzeb osób niepełnosprawnych i umożliwianiem im korzystania z ich praw, zwłaszcza do udziału w życiu społecznym,
  • włączenia się w różnorodne działania dążące do zmiany wizerunku osoby niepełnosprawnej z biernej, niezaradnej, potrzebującej opieki i renty na osobę z normalnymi potrzebami, potencjałem i aspiracjami, potrzebującą jednak wyrównywania szans, m.in. poprzez wspieranie jej w przezwyciężaniu funkcjonalnych ograniczeń, w formach dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 
  • Delegaci uważają, że bardzo ważnym zadaniem nowowybranych władz jest doprowadzenie do uzyskania przez PFON statusu pełnoprawnego członka EDF, do aktywnego udziału w jego pracach oraz do wykorzystywania dorobku EDF dla dobra osób niepełnosprawnych i organizacji osób niepełnosprawnych w Polsce.


Delegaci zobowiązują też wszystkich członków PFON oraz nowe władze PFON do upowszechniania, nieustannego promowania oraz dążenia do wprowadzenia w życie

  • DEKLARACJI MADRYCKIEJ określającej rangę i rolę organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i działających na ich rzecz, 
  • celów i zadań ujętych w REZOLUCJI przyjętej dnia 11 listopada 2003 r. przez Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych pt.: "EUROPEJSKI ROK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POZA NIM - WIZJA NA PRZYSZŁOŚĆ", 
  • dokumentów UE dotyczących niepełnosprawności.
     

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje też wszystkich członków PFON oraz jego nowowybrane władze do nawiązania kontaktów z kandydatami, a następnie posłami do Parlamentu Europejskiego w celu włączenia ich w działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kraju i w Parlamencie Europejskim. W tym celu należy promować i wykorzystywać MANIFEST "Od Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych do Parlamentu Europejskiego i do potencjalnych kandydatów do wyborów" przyjęty 11 listopada 2003 r.

Nie chcemy litości, współczucia, paternalizmu i ubezwłasnowolniającej opieki. Żądamy szans, aby potencjał obywateli niepełnosprawnych, ich aspiracje i zdolności, przy ich własnym wielkim wysiłku, mogły się rozwijać i służyć im samym, ich rodzinom i społeczeństwu.

Aby było oczywiste, że prawa człowieka są również dla nich. NIC O NAS, BEZ NAS!

Źródło: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas