Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oferta pracy: główny specjalista ds. współpracy dwustronnej (UKE)

09.04.2019
Autor: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Główny specjalista ds. współpracy dwustronnej w Wydziale Współpracy Dwustronnej w Departamencie Spraw Zagranicznych.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Główne zadania:

 • prowadzenie działań na rzecz inicjowania, utrzymania i rozwoju kontaktów Prezesa UKE z organami regulacyjnymi państw niebędących członkami UE oraz ich stowarzyszeń;
 • przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi UKE oraz organami regulacyjnymi innych krajów: wniosków projektowych i ofert współpracy w ramach programów UE (w tym programu TAIEX) oraz w programach organizowanych w ramach inicjatyw podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej (Program Współpracy Rozwojowej) oraz koordynowanie ich wdrażania od strony rzeczowej i finansowej;
 • przygotowywanie spotkań Kierownictwa UKE z delegacjami organów regulacyjnych krajów niebędących członkami UE w ramach prowadzonej współpracy dwustronnej;
 • przygotowywanie odpowiedzi na kwestionariusze, formularze i inne zapytania przesyłane do UKE przez organy regulacyjne państw nie będących członkami UE i ich stowarzyszeń oraz innych instytucji zagranicznych;
 • koordynowanie realizacji działań w ramach wielostronnego Memorandum o współpracy w zakresie jakości usług i zarządzania widmem, którego stroną jest Prezes UKE;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej współpracy Prezesa UKE z ministrem właściwym do spraw łączności oraz innymi organami państwa i instytucjami w zakresie współpracy międzynarodowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu współpracy z zagranicą;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi;
 • wiedza z zakresu Prawa międzynarodowego publicznego, protokołu dyplomatycznego oraz aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

z dopiskiem „główny specjalista - DSZ/WWD/2”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5 175,74 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,7) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • zadanie praktyczne;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 124 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

 

Więcej ofert pracy znajdziesz na sprawniwpracy.pl logo serwisu www.sprawniwpracy.pl
Prawy panel

Wspierają nas