Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne na współmałżonka

13.09.2019
Autor: M.

Zwolniłem się z pracy, by zajmować się żoną ze znacznym stopniem niepełnosprawności, choroba genetyczna. Czy mogę otrzymywać na nią świadczenie pielęgnacyjne? Choroba przed 16. rokiem życia. Rodzice żony po 70-tce sami już niesprawni, nie mają orzeczeń i nie chcą za tym chodzić.

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W myśl art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2013 r., III SA/Kr 1205/12 przesłanka negatywna, ujęta w art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nie dotyczy małżonka osoby wymagającej opieki, spełniającego określone w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wymogi do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, ale odnosi się do krewnych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy ubiegaliby się o świadczenie pielęgnacyjne (lub już je otrzymują) w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Ma to uzasadnienie w przekonaniu ustawodawcy, że zobowiązanym do opieki nad osobą tego wymagającą powinien być w pierwszej kolejności małżonek, chyba że sam jest niepełnosprawnym w stopniu znacznym.

W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Aby uzyskać jednak wiążące informacje w Pana indywidualnej sprawie uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, zalecam bezpośredni kontakt z organem właściwym w sprawie świadczenia (właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej), w celu ustalenia możliwości uzyskania świadczenia.  

Zachęcam także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas