Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna

21.03.2019
Autor: B.

Moja mama w ubiegłym roku dostała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Mama ma kolostomię na stałe. Czy mogę odpisać jakąś kwotę w ramach ulgi rehabilitacyjnej i jakie musi mama mieć na to dokumenty? Dodam, że nie jest właścicielką samochodu, ani tata, tylko mój brat, czyli jej syn. Mama od [do wiad. red.] była na zwolnieniu lekarskim, a od lipca ma zasiłek. W tym roku przejdzie na emeryturę. Czytam i sama już nie wiem czy można coś odliczyć. 

Szanowna Pani,

w myśl przepisów osoba niepełnosprawna może w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych odliczyć wydatki faktycznie poniesione na cele rehabilitacyjne, bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Wydatki te może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na:

 • wydatki nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota)
 • wydatki limitowane (kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego)

Do wydatków nielimitowanych należą wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 1. osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 2. osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

 Do wydatków limitowanych na należą wydatki poniesione na :

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,  który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Więcej informacji na temat ulgi rehabilitacyjnej można znaleźć m.in. na stronach Ministerstwa Finansów.

Warto również zauważyć, że ww. katalog wydatków jest katalogiem zamkniętym, tj. można odliczać wyłącznie wydatki w nim wymienione.

Ponieważ nie wiemy jakie Pani mama poniosła wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, nie możemy odpowiedzieć jakie wydatki będzie mogła uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym.

z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas