Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Seminarium PFON z perspektywy organizacji niezrzeszonych

27.10.2004
Autor: Notatkę przygotowali: Olga Frączak, Julia Wygnańska, Ewa Suchcicka, Piotr Todys

Seminarium Informacyjne Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych oraz I Kongres Forum, 18-19 stycznia 2004 z perspektywy organizacji osób niepełnosprawnych aktualnie niezrzeszonych w Forum.

18 i 19 stycznia odbyło się Seminarium Informacyjne i I Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. W obu wydarzeniach uczestniczyli w charakterze uczestników seminarium informacyjnego i obserwatorów kongresu, reprezentanci Porozumienia Autyzm-Polska i organizacji, których przedstawiciele (min. Stowarzyszenie "Bardziej Kochani", Federacja Organizacji Służebnych "Mazowia", Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo) podpisali się pod listem protestacyjnym do PFON ogłoszonym w lipcu 2003 roku na www.idn.org.pl oraz na portalu www.niepelnosprawni.pl.

Podczas seminarium informacyjnego 18 stycznia 2004 roku zgłosili oni następujące zapytania:

 • W jaki sposób PFON buduje swoją reprezentatywność dla środowiska osób niepełnosprawnych i działających na ich rzecz organizacji. W jaki sposób w strukturach PFON mogą być reprezentowane wszystkie rodzaje niepełnosprawności występujące w Polsce?
 • W jaki sposób realizowana jest zasada demokratycznego zarządzania PFON i jakie znajduje to odzwierciedlenie w strukturze zarządu PFON?
 • Dlaczego PFON nie udzielił odpowiedzi na list protestacyjny skierowany do PFON podpisany przez wiele organizacji nie zaproszonych do udziału w jego powstawaniu, a nawet nie poinformowanych o nim?

W odpowiedzi przewodniczący zespołu powołanego przez PFON do opracowania zmian w statucie Forum ustnie zreferował jedynie propozycje zmian, które miałyby umożliwić przyjmowanie nowych organizacji do PFON i ich udział w zarządzaniu nim. Proponowane zmiany są następujące:

 • Stworzenie nowych kategorii członkostwa tak, żeby poza dotychczas istniejącym członkostwem pełnym (zwykłym) w statucie znalazła się kategoria członka stowarzyszonego z PFON oraz członka wspierającego (kategorie te nie zostały bliżej scharakteryzowane, można jedynie przypuszczać, że wzorcem do ich stworzenia będzie statut EDF); 
 • Ustalenie, że członkiem PFON może być stowarzyszenie zrzeszające w przynajmniej 50% osoby niepełnosprawne lub reprezentujących ich rodziców i opiekunów (należy domniemywać, że dotyczy to pełnego (zwykłego) członka PFON); 
 • Wprowadzenie zapisów umożliwiających wstępowanie do PFON sejmików wojewódzkich osób niepełnosprawnych (nie sprecyzowano, jakiego rodzaju członkiem mogłyby być takie sejmiki); 
 • Ustalenie, że organizacja ubiegająca się o przyjęcie do PFON będzie musiała spełniać jedno z następujących kryteriów: posiadać jednostki lokalne w co najmniej połowie województw (zapis już istniejący) lub posiadać zasięg ogólnokrajowy i mieć co najmniej 500 członków w przypadku stowarzyszenia bądź co najmniej 1000 członków w przypadku federacji co najmniej 3 stowarzyszeń (tu ponownie należy domniemywać, że chodzi o organizację aspirującą do pełnego członkostwa); 
 • Wprowadzenia nowych zasad wyboru władz PFON (w odpowiedzi na zarzut dotyczący art. 26 statutu PFON dotyczącego wyboru członków Zarządu).

Nie uzyskano odpowiedzi na pytanie dotyczące braku odpowiedzi PFON na list protestacyjny.

Podczas seminarium odbyło się również spotkanie przedstawicieli wspomnianych wyżej organizacji spoza PFON z uczestniczącym w seminarium Koordynatorem ds. Rozszerzenia Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum) panem Jean-Paul Pritchardem, który przekazał następujące treści:

 • EDF akceptuje dotychczasowy sposób ukonstytuowania się i działania PFON,
 • EDF będzie zachęcał PFON do dokonania pewnych zmian w statucie tak, aby PFON i jego zarząd były otwarte na przyjmowanie nowych członków i działały w sposób zachęcający inne organizacje do przystępowania do federacji, 
 • EDF popiera federalizację i będzie dążył do wzmacniania procesów federalizacji polskich organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas I Kongresu PFON 19 stycznia 2004 zgłoszono następujące postulaty:

• Określenie klarownych zasad przyjmowania nowych członków do PFON tak, aby organizacje niezrzeszone w PFON wiedziały jakie miałyby spełnić warunki i w jaki sposób mogłyby włączać się w działalność nowo powstającego forum.

• Pilne stworzenie przejrzystej strategii informacyjnej PFON tak, aby organizacje niezrzeszone w PFON mogły bieżąco obserwować prace PFON i zajmować stanowisko w kwestiach istotnych dla całego środowiska. Strategia informacyjna powinna gwarantować  udzielanie szybkiej odpowiedzi na kierowane do PFON listy i zapytania oraz bieżące informowanie o planowanych zmianach w statucie PFON.

W Seminarium i Kongresie brali udział przedstawiciele niektórych organizacji, które podpisały się pod listem (min. Porozumienie Autyzm-Polska, Stowarzyszenie "Bardziej Kochani", Federacja Organizacji Służebnych "Mazowia"). Pozwoliliśmy sobie zabrać głos w imieniu wszystkich organizacji podpisanych pod protestem, czyli pominiętych w procesie tworzenia Forum mieniącego się ogólnonarodowym reprezentantem osób niepełnosprawnych w Polsce.

Zobacz także:

List otwarty do Komitetu Założycielskiego Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Więcej informacji na temat Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas