Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa w pracy

28.03.2019
Autor: D.

Czy z karty parkingowej można korzystać w pracy jako kierowca kolejki turystycznej?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 8. Prawo o ruchu drogowym:  

1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do:

  1. kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
  2. kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

3.  Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

3a.  Kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (pkt 9 orzeczenia) jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Zgodnie z art. 2 pkt 33 prawa o ruchu drogowym - pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

Ideą wydania karty parkingowej jest ułatwienie w funkcjonowaniu na co dzień osób ze znacznie ograniczoną zdolnością samodzielnego poruszania się. W szczególności, aby osoba z niepełnosprawnościami miała ułatwiony dostęp do różnych budynków użyteczności publicznej. Nie wiem dokładnie jakiej konstrukcji (budowy) jest wskazana przez Pana „kolejka turystyczna”, stąd nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na Pana pytanie ale warto mieć na uwadze w/w uwagi.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas