Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta chorobowa na głuchotę jednostronną

25.03.2019
Autor: P.

Mam 53 lata, w wieku 8 lat uległem wypadkowi kumunikacyjnemu. Wstrząs mozgu, pęknięty płat czaszki. Operacja na jedno ucho, ktora nic nie dała. Na lewe ucho głuchota. Do 18 roku życia otrzymywałem rentę. Później, wiadomo, jak to młody człowiek: dziewczyna, małżeństwo itd. Nigdy nie pracowałem na wysokościach z powodu zawrotów głowy. Od kilku lat zauważyłem znaczne pogorszenie stanu mojego zdrowia. Coraz częstsze bóle głowy, utrata równowagi, uszkodzony błędnik, głuchota ucha lewego, niedosłuch ucha prawego. Do tego dyskopatia. Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym dożywotnio. Pytanie brzmi: mam szanse na rentę chorobową?

Szanowny Panie,

taki rodzaj świadczenia jak renta ,,chorobowa'' nie istnieje. Jeśli chodziło Panu o rentę z tytułu niezdolności do pracy, to przysługuje ona osobie, która łącznie spełnia wszystkie poniższe warunki:

  1. jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy (co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS),
  2. ma wymagany ustawą stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, okres składkowy i nieskładkowy,
  3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych określonych ustawą, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Wymóg ten nie dotyczy ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy,
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest więc świadczeniem pieniężnym wypłacanym osobom, które utraciły zdolność do pracy i mają odpowiednio długo opłacane składki ZUS. Rentę tę przyznaje i wypłaca ZUS. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

Podstawa prawna: Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U.2013.1440 tj. z późn. zm.).

Z kolei z analizy pytania wynika, że mógłby Pan spróbować starać się o rentę socjalną. Renta socjalna jest świadczeniem alternatywnym dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Według przepisów renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18 roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Czyli kluczowa dla przyznania renty socjalnej jest całkowita niezdolność do pracy, która powstała w dzieciństwie lub w trakcie nauki w szkole.

Rentę socjalną przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

Podstawa prawna: Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.U.2013.982 tj. z późn. zm.

Więcej informacji na temat obu typów rent, wykaz dokumentów jakie należy złożyć, formularz znajdzie Pan na stronie ZUS www.zus.pl, w placówce ZUS lub dzwoniąc pod numer 22 560 16 00.

z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas