Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne na córkę, która urodziła dziecko

28.03.2019
Autor: A.

Od kilku lat pobieram świadczenie pielęgnacyjne na córkę, która teraz urodziła dziecko. Czy świadczenie nie będzie mi już przysługiwało? Czy córka będzie otrzymywać 500 + i pozostałe świadczenia?

Szanowny Panie,

art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych reguluje kwestię, komu świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje:

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

  1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  1. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  1. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  2. (uchylony);
  3. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wskazane przepisy nie wskazują na okoliczność posiadania potomstwa przez osobę wymagająca opieki. Rozumiem, iż w dalszym ciągu opiekuje się Pan na co dzień swoją córką, która nie pozostaje w związku małżeńskim?

Odnośnie do świadczeń dla córki – biorąc pod uwagę trwające zmiany legislacyjne dotyczące świadczenia 500+ warto sprawę skonsultować bezpośrednio w urzędzie gminy – wydziale świadczeń rodzinnych.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas