Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wydłużenie etapu edukacyjnego

27.03.2019
Autor: M.

Czy jest możliwe wydłużenie etapu edukacyjnego uczniowi klasy pierwszej szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, jeszcze w tym roku szkolnym? Chciałbym, żeby uczeń powtórzył klasę pierwszą.

Szanowny Panie,

brak promowania i wydłużenie etapu edukacyjnego nie są tożsame, mimo iż wywołują podobne skutki.

O braku promocji do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (art. 44o ust. 5, art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty). Dla tych uczniów tworzone są indywidualne programy tzw. IPET-y i promocja do klasy programowo wyższej uzależniona jest od decyzji rady pedagogicznej, wynikającej z oceny poziomu spełniania wymagań określonych indywidualnie dla danego ucznia.

Zamiast powtarzania klasy, można uczniom z ww. orzeczeniem zaproponować przedłużenie cyklu kształcenia. Uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych). Przepis dotyczy wszystkich uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od szkoły, w której pobierają naukę. Przedłużenie etapu edukacyjnego może więc nastąpić w szkole masowej, integracyjnej i specjalnej. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna, za zgodą rodziców, do końca lutego (w ostatnim roku danego etapu edukacyjnego).

Uczeń, któremu wydłuża się etap kształcenia, na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego cyklu:

  • nie podlega klasyfikacji rocznej,
  • nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, czyli nie jest ani promowany ani niepromowany.

Jednym słowem - w przypadku wydłużenia cyklu edukacyjnego, uczeń nie otrzymuje świadectwa promocyjnego jednak, w odróżnieniu od ucznia powtarzającego klasę, nie otrzymuje również świadectwa stwierdzającego brak promocji do następnej klasy.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) - art. 44o ust. 5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204) - art. 5.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas