Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy niepełnosprawny, kupując mieszkanie w stanie deweloperskim, może dostać dotację na dostosowanie go do swoich potrzeb?

27.03.2019
Autor: J.

Oboje z partnerem jesteśmy niepełnosprawni. Ja mam 67 lat i znaczny stopień (niedowład ręki i nogi), a On 64 lata i umiarkowany (niedowład nogi). Kupiliśmy wspólnie mieszkanie od dewelopera, na które akt notarialny dostaniemy dopiero pod koniec 2019 r. Czy możemy ubiegać się o dotację z PFRON lub z PCPR na przystosowanie nowego mieszkania do naszych potrzeb? Jak telefonowałam do PCPR i przedstawiłam sprawę, to odpowiedziano mi, że wniosek mogę składać dopiero po otrzymaniu stałego meldunku w danym mieszkaniu. Komisja, która będzie opiniowała wniosek, powinna najpierw być w lokalu, przed rozpoczęciem prac.

Szanowna Pani,

o dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na likwidację barier architektonicznych, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:

  • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują

a realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi, lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR), właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji i dokumentów, które wniosek winien zawierać.

Więcej informacji na ten temat znajdzie Pani na Portalu Informacyjnym Obsługi Wsparcia finanasowego ze środków PFRON.  

Wymagania dotyczące potwierdzenia aktu własności, umowy najmu, zameldowania mają na celu m.in. uniknięcie dofinansowania (wydatkowania znacznych czasem środków finansowych PFRON) przystosowania mieszkania, z ostatecznego zakupu którego beneficjenci mogliby zrezygnować. Wizyty przed pracami niwelującymi bariery architektoniczne i po, celem ich odbioru, to typowa praktyka w PCPR-ach. Przepisy stanowią bowiem, że dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Wizyta pracowników PCPR ma na celu sprawdzenia stanu lokalu przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.poz.926).

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas