Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Finansowanie rehabilitacji medycznej w szkole ogólnodostępnej

27.03.2019
Autor: J.

Czy ze środków subwencji oświatowej kształcenia specjalnego można sfinansować rehabilitację medyczną dziecka z upośledzeniem w stopniu głębokim? Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej dziecko realizuje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w domu. Wychowanek z całkowitą niepełnosprawnością ruchową. Poradnia w zaleceniu wskazała ogólnie masaż. Mama dziecka wnosi podanie do dyrektora szkoły o sfianasowanie ze środków kształcenia specjalnego (na podstawie w/w zalecenia w orzeczeniu) rehabilitacji medycznej zleconej przez lekarza.

Szanowna Pani,  

Zgodnie z zapisami art. 1 ustawy Prawo oświatowe, system oświaty:

  • zapewnia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym „możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami” (pkt 6);
  • zapewnia „opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych” (pkt 7);
  • gwarantuje uczniom „dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych” oraz „możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej” (pkt 8).

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, a jednym z podstawowych jego zadań jest zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym (art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).

Kwestie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, a także wczesnego wspomagania rozwoju zostały uregulowane w art. 127 ustawy – Prawo oświatowe.

Brak w przepisach kategorycznego, enumeratywnego katalogu wszystkich wydatków, na które można przeznaczać subwencję oświatową.

W tej sprawie ważne jest to, że dziecko z racji głębokiego upośledzenia realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu, w orzeczeniu poradni wskazany jest masaż. Być może masaż wpływa na złagodzenie spastyczności i odblokowanie aparatu mowy, może ułatwia zrozumienie, uspokaja. Wydaje się, że należałoby używać ogólnego słowa ,,rehabilitacja'' jako zbioru czynności ułatwiających, w różny sposób, wymianę informacji i zrozumienie. Chyba należałoby unikać określenia ,,medyczna'' w odniesieniu do rehabilitacji, bo w ten sposób przesuwa się ten proces w stronę NFZ. Ważny jest interes dziecka - z pewnością można przyjąć taką wykładnię celowościową przepisów oświatowych.   

Szczegółowe pytania lub prośby o wyjaśnienia należy kierować do MEN pod adresem edukacjawlaczajaca@men.gov.pl lub właściwym ze względu zamieszkania kuratorium oświaty.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas