Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po wyroku sądu

25.03.2019
Autor: A.

Córka dostała orzeczenie w październiku w 2017, bez pkt 7. Odwołam się i sprawa trafiła do sądu - sąd przyznał mi rację. Czy otrzymam wyrównanie od 2017 r.?. W MOPS w 2017 r. powiedzieli, żebym nic nie składała, bo się odwołuje. Córka pierwszy raz ma orzeczenie.

Szanowna Pani

Rozumiem, że chodzi Pani o świadczenie pielęgnacyjne. Otóż, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018, poz. 2220 z późn. zm.), prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 2a wyżej wymienionej ustawy jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ustawodawca nie określił jak należy liczyć termin 3 miesięcy w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności przez sąd powszechny (czy ma to być data wydania wyroku, data prawomocności wyroku czy data stwierdzenia tej prawomocności, która może nastąpić powyżej 3 miesięcy od daty wydania wyroku). W takim wypadku, złożony przez osobę uprawnioną wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku wraz z kompletem dokumentów, winien być uznany za złożony w terminie (wyrok NSA z dnia 06-12-2018, I OSK 1549/18)

Proszę więc składać wniosek mając na uwadze ww. termin 3 miesięcy.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas