Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy jadąc na turnus rehabilitacyjny muszę brać urlop?

13.03.2019
Autor: J.

Byłem na turnusie rehabilitacyjnym, z dofinansowaniem, dwa tygodnie i musiałem wziąć dwa tygodnie urlopu. Czy żeby mieć płatne dni, które spędziłem na turnusie rehabilitacyjnym nie wystarczy zaświadczenie, że w tym okresie byłem na turnusie?  Tak jak jest to w przypadku zaświadczenia, że byłem na badaniu lekarskim w tym a w tym dniu?

Szanowny Panie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przepis regulujący płatne zwolnienie od pracy)  pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy (z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia) w wymiarze do 21 dni roboczych, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stwierdza, iż minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy.

Pracodawca udziela osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza - sprawującego opiekę nad tą osobą - o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przedstawia pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.

Z powyższego wynika, iż aby korzystać z 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, należy spełnić wymagania formalne przewidziane przepisami.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas