Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca w godzinach nadliczbowych

09.10.2019
Autor: E.

Jestem pracownikiem samorządowym o lekkim stopniu niepełnosprawności (niedosłuch 60%) gdzie praca odbywa się w godz. 7:30-15:30. Poza tymi godzinami odbywają się posiedzenia komisji i sesje rady, na które jako obsługa pracodawcy chodzę, a następnie sporządzam szczegółowe protokoły. Czy zgodnie z przepisami mam obowiązek uczestniczyć w tych posiedzeniach, czasami trwają do b. późnych godzin nocnych? Prosiłam o przeniesienie na inne stanowisko lecz nie uzyskałam zgody. W porównaniu z innymi pracownikami chodzę na nie tylko rzadziej. Trochę mnie to dziwi, że osoba z niedosłuchem 60% ma odsłuchiwać nagrania i pisać szczegółowe protokoły. Zgody lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych nie przedstawiałam. Pracodawca nie wymaga tego ode mnie. By nie było nadgodzin pracodawca w dany dzień zalecał późniejsze rozpoczynanie pracy. W regulaminie pracy brak zapisów mówiących o takich sytuacjach.

Szanowna Pani,

Czas pracy pracowników samorządowych reguluje art. 42 ustawy o pracownikach samorządowych. Regulacja te jest bardzo ogólna. Natomiast zgodnie z art. 43 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy ilekroć w kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W tym wypadku do osób niepełnosprawnych będzie miała zastosowanie m.in. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 1 ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem.

Zgodnie z art. 15 ust 3 ustawy o rehabilitacji osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (niezależnie od stopnia niepełnosprawności). Wyłączenia przewiduje art. 16 ww. ustawy.

W przypadku, gdy doszło do faktycznego wypracowania przez Panią nadgodzin, to zgodnie z art. 42 ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy (art. 43 ust 1 ww. ustawy).  Nie zmienia to jednak faktu, iż naruszone zostały przepisy o czasie pracy osoby z niepełnosprawnością.

Zalecam rozmowę z pracodawcą w zakresie uprawnień pracowniczych osoby z niepełnosprawnością

Zaznaczam jednocześnie, że nie mając do dyspozycji całości materiału w sprawie (tylko ogólne informacje zawarte w zapytaniu) niniejsza odpowiedź stanowi ogólne ustosunkowanie się do zadanego przez Panią pytania.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

 

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas