Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy osoby z orzeczeniem w samorządzie

05.11.2019
Autor: P.

Jak rozliczać 8 godzinę pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracującej w gminnym samorządzie - czy podlega ona przepisom Kodeksu pracy, czy szczegółowym przepisom ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.? Czy za 8-godzinną pracę otrzymuje dodatek do wynagrodzenia i wynagrodzenie zgodnie z KP, czy wyłącznie odbiór godzin lub wynagrodzenie, jak mówi ustawa o pracownikach samorządowych?

Szanowny Panie,

Czas pracy pracowników samorządowych reguluje art. 42 ustawy o pracownikach samorządowych. Regulacja te jest bardzo ogólna. Natomiast zgodnie z art. 43 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy ilekroć w kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W tym wypadku do osób niepełnosprawnych będzie miała zastosowanie m.in. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 1 ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem.

Należy zauważyć, iż ustawa o pracownikach samorządowych nie reguluje kwestii czasu pracy osoby z niepełnosprawnością będącej pracownikiem samorządowym. Nie reguluje tej kwestii także Kodeks pracy. Regulacja ta znajduje się natomiast w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

W tej sytuacji osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, gdy nie ma zgody lekarza medycyny pracy na pracę w systemie 8/40 oraz w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, może pracować tylko w systemie 7/35, bez możliwości pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.  Nie można pracować w systemie 7/35 i mieć zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych. 

W przypadku, gdy doszło do faktycznego wypracowania nadgodzin przez osobę pracującą w systemie 7/35, to zgodnie z art. 42 ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy (art. 43 ust 1 ww. ustawy). Nie zmienia to jednak faktu, iż naruszone zostały przepisy o czasie pracy osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Co do kwestii czasu pracy zalecam, aby zapoznał się Pan ponadto z regulaminem pracy jednostki, w której Pan pracuje. 

Zaznaczam jednocześnie, że nie mając do dyspozycji całości materiału w sprawie (tylko ogólne informacje zawarte w zapytaniu) niniejsza odpowiedź stanowi ogólne ustosunkowanie się do zadanego przez Pana pytania.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas