Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zniżka 78% a przejazd z miejscowości innej niż miejsce zameldowania

20.01.2019
Autor: E.

Jeżeli mam legitymację osoby niepełnosprawnej, jestem studentem, obecnie jestem w pewnej miejscowości (która nie jest miejscem zameldowania) i stamtąd chcę pojechać do miasta, gdzie studiuję, to przysługuje mi zniżka 78%?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 2 ust. 5 obowiązującej ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:

  1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
  2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Biorąc powyższy przepis – nie wymaga się, aby przejazd odbywał się z miejsca zamieszkania, ale przejazd może odbywać się także z miejsca pobytu. Pytanie, czy miejsce, gdzie Pani aktualnie jest, można nazwać miejscem Pani pobytu. Kwestię udokumentowania prawa do ulgi warto skonsultować z pracownikami odpowiedniego przewoźnika kolejowego.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas