Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co nas czeka w 2019 roku?

27.12.2018
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu, P. Stanisławski (2), Morten Justesen/Freeimages.com
Cztery zdjęcia przedstawiające: pieniądze, klawisze windy, pędzący pociąg i pracującą kobietę oraz napis: zmiany 2019

Podwyżka rent oraz zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, większe pieniądze za pracę. Do tego Fundusz Solidarnościowy, Ustawa o dostępności... Sygnalizujemy najważniejsze zmiany w przepisach, które będą dotyczyć osób z niepełnosprawnością w 2019 r.

Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 106 zł

Świadczenie pielęgnacyjne jest co roku waloryzowane 1 stycznia. W 2019 r. wyniesie ono 1583 zł „na rękę” (wzrost o 106 zł).

Przysługuje ono:

 • matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub gdy nie podejmuje się pracy w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki).

Więcej informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym znajdziesz na naszym portalu.


Płaca minimalna w 2019 r.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 2250 zł brutto (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł). Podwyżka płacy minimalnej przekłada się na poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 1,5 miliona Polaków zarabia według stawek minimalnego wynagrodzenia.

Do 14,70 zł brutto wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Obecnie to 13,70 zł.

Kobieta na wózku trzyma dokumenty przy biurku z dwoma komputerami


Terminowość kosztów płacy

1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do pensji pracownika z niepełnosprawnością. Do Ustawy o rehabilitacji dodano nowy artykuł (wynika to z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Przepis ten przewiduje, że pracodawca nie straci prawa do miesięcznego dofinansowania na pracowników z niepełnosprawnością, jeżeli ureguluje koszty płacy z więcej niż 14-dniowym uchybieniem terminów, ale niedopłata nie przekroczy 2 proc. „składek należnych za dany miesiąc”.


Waloryzacja rent i emerytur

Od marca 2019 r. najniższa renta i emerytura wzrośną do 1100 zł brutto. Wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji – nie mniej niż o 70 zł brutto. Najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc.

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do:

 • 1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,
 • 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).

Waloryzacja obejmie emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytury pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.


Kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego

Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • dziecku z niepełnosprawnością,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
 • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Więcej informacji o zasiłku pielęgnacyjnym znajdziesz na naszym portalu.

Złotówki i grosze leżące na banknotach


Startuje Fundusz Solidarnościowy

Od 1 stycznia 2019 r. ma rozpocząć działanie Fundusz Solidarnościowy. Na jego budżet składają się głównie: część składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz tzw. danina solidarnościowa – zbierana od osób, których dochody przewyższają 1 mln zł rocznie.

Środki z daniny zaczną trafiać do Funduszu od 2020 r. W przyszłym roku jego budżet ma wynieść ok. 560 mln zł i opierać się będzie głównie na środkach z Funduszu Pracy. Ponieważ Fundusz Solidarnościowy wraz ze swoimi programami dopiero się tworzy, prognozuje się, że w 2019 r. uda się z niego wydać ponad 400 mln zł.

W pierwszym etapie finansowane będą:

 • dodatek do emerytury tzw. EWK dla rodziców opiekujących się osobami z niepełnosprawnością;
 • opieka wytchnieniowa, czyli zwiększony dostęp do usług w domu i okresowy pobyt podopiecznych w dostosowanych placówkach;
 • wsparcie usług asystentów osób z niepełnosprawnościami;
 • w 2019 r. procedowana będzie ustawa o zatrudnieniu wspomaganym, która wprowadzać będzie trenera pracy wspierającego osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności z samodzielnym wejściem na otwarty rynek pracy i funkcjonowaniem na nim;
 • opracowanie nowych rozwiązań, które będą czymś pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a środowiskowymi domami samopomocy;
 • pojawią się także propozycje zmian w obszarze turnusów rehabilitacyjnych.

Powstanie Ustawa o dostępności

Ustawa o dostępności ma wejść w życie w 2019 r., w dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. Jej celem jest zapewnienie w różnych obszarach dostępności osobom z niepełnosprawnością, które wtedy na równi z innymi będą mogły korzystać z przestrzeni publicznej, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Największe wymagania w zakresie zapewnienia dostępności będą postawione wobec instytucji publicznych, władzy sądowniczej i organów kontroli.

fragment windy, wskazujący na piętro 0, na którym winda się znajduje

Ustawa zakłada m.in.:

 • powstanie Rady Dostępności o charakterze opiniodawczo-doradczym;
 • wprowadzenie certyfikacji – organy władzy publicznej oraz sądy i trybunały będą zobowiązane do uzyskania certyfikatu dostępności, który nadawany będzie po przeprowadzonym audycie i spełnieniu określonych wymagań w zakresie dostępności;
 • obowiązek publikacji informacji przez podmioty o prowadzonej działalności w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz o rodzajach dostępności, którą one oferują;
 • wydanie standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej;
 • wyznaczenie mechanizmu koordynacji planowania i wykonywania działań związanych z dostępnością w ramach rządu;
 • obowiązek dla ministrów, w ciągu jednego roku po wejściu w życie ustawy, dokonania przeglądu prawa pod kątem dostępności, ich raporty oceni Rada Dostępności, a następnie w ciągu następnego roku ministrowie przygotują propozycje zmian zapewniających dostępność;
 • ocenianie wszystkich programów rządowych lub sektorowych przez ministra rozwoju regionalnego pod kątem dostępności;
 • przekazywanie przez podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępności co 4 lata raportów o stanie dostępności w zakresie swojej działalności i publikowanie ich na swojej stronie internetowej;
 • powstanie spójnego systemu kryteriów i metodologii certyfikacji procesu dostępności (rozwiązania szczegółowe zostaną przyjęte w drodze rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego);
 • wprowadzenie sankcji finansowych zarówno za brak zapewnienia dostępności przewidzianej ustawą, jak i za brak posiadania ważnego certyfikatu potwierdzającego wdrażanie dostępności.

Większe prawa pasażerów w ruchu kolejowym w UE

Europosłowie poparli nowe przepisy w ruchu kolejowym w Unii Europejskiej, które bardziej chronią osoby z niepełnosprawnością. Parlament Europejski rozpocznie negocjacje w tym obszarze z członkami UE po głosowaniu Rady.

Szybko jadący przez stację pociąg

Jeśli przepisy wejdą w życie:

 • wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe w UE musiałyby zagwarantować bezpłatną pomoc dla osób z niepełnosprawnością i z ograniczonymi możliwościami w poruszaniu się;
 • musiałyby też zapewnić pełne odszkodowanie za uszkodzony lub zaginiony sprzęt do poruszania się oraz wyszkolone zwierzęta;
 • jeśli pociąg byłby opóźniony od godziny do półtorej, przewoźnik musiałby zwrócić 50 proc. ceny biletu, jeśli opóźnienie wyniesie od 90 do 120 minut – zwróci 75 proc. ceny biletu, a więcej niż 120 minut – całą kwotę za bilet;
 • państwa UE w ciągu roku od wejścia w życie nowych przepisów musiałyby przestać korzystać ze zwolnień co do przestrzegania praw pasażerów w ruchu kolejowych, jak jest obecnie;
 • pasażer będzie miał prawo do bardziej rozległej informacji co do obowiązującego prawa;
 • procedury składania skarg będą musiały być bardziej przejrzyste;
 • pociągi będą musiały zapewnić więcej miejsc dla rowerów.

Komentarz

 • JA NIE ŻĄDAM NICZEGO EXSTRA - ja w Nowym Roku chcę tylko sprawiedliwości
  matka54
  31.12.2018, 16:10
  70 zł brutto dokładają do emerytury EWK a mnie 600 zł/mc netto "dosypki" się należy. Powiedzcie jak żyć z niepełnosprawnym (dorosłym synem) za 870 zł/mc? PAŃSTWO BEZPRAWIA - będę nagłaśniała sprawę emerytur EWK do skutku - jestem karana za to, że pracowałam. Znowu o sobie przypominam: Ja już w tej sprawie od dawna działam. Pisałam do MPiPS, RPO i prezydenta RP. Od wszystkich otrzymywałam odpowiedzi. A to, że Państwo nie ma pieniędzy. To, że będą prowadzone prace nad rozwiązaniem tej kwestii. Nawet min. Rafalska czasami coś przebąkuje, że mają tę sprawę (EWK) na uwadze. Ale to jest tylko puste gadanie i przeciąganie sprawy. Ja nie mogę iść do Sejmu protestować tak jak moje koleżanki z którymi sympatyzowałam. Wspierałam Ich całym sercem. Jestem matką niepełnosprawnego od urodzenia wymagającego całodobowej opieki ponad 30 letniego syna. Przed laty z konieczności przeszłam na emeryturę EWK. Obecnie otrzymuję ok. 870 zł/mc. Chce zrezygnować z emerytury i otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne tak jak moje koleżanki, które emerytury nie wypracowały. Również opiekujące się swoimi niepełnosprawnym dziećmi. Ale nie mogę. Rażącą niesprawiedliwością jest, gdyż otrzymuję o 600 zł/mc mniej od świadczenia pielęgnacyjnego (netto 1477 zł/mc). Dlaczego Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zajmie się wyrównaniem tej rażącej niesprawiedliwości? Rodzic otrzymujący emeryturę EWK opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności powinien otrzymywać wyrównanie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego 1477 zł/mc. W moim przypadku 600 zł/mc. Zostało Nas jeszcze ok. 34 tysięcy. Czy Rząd czeka aż problem rozwiążę się w sposób naturalny? W latach 1989 – 1998 matka wychowująca dziecko niepełnosprawne po 20 latach pracy mogła przejść na emeryturę EWK (lub ojciec po 25 latach pracy). Są to emerytury najniższe czyli brutto 1029 zł/mc (netto 870 zł/mc). A rodzic opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne 1477 zł/mc netto.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas