Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy po ojcu należy się renta rodzinna?

24.01.2019
Autor: H.

Czy dzieciom należy się renta rodzinna po ojcu, jeśli pobierał stały zasiłek wyrównawczy, gdyż miał orzeczenie o niepełnosprawności i miał 64 lata?

Szanowna Pani,

art. 65 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2018 poz.1270 z późn.zm.) określa warunki, na podstawie których przyznaje się prawo do renty rodzinnej:

  1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.
  2. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Prawo do renty rodzinnej (o ile są spełnione warunki jej uzyskania) mają dzieci:

  • własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
    • do ukończenia 16 lat;
    • jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłużamy do zakończenia tego roku studiów);
    • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat;
  • inne dzieci – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, z wyjątkiem dzieci, które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

O tym, czy przysługuje renta rodzinna, decyduje ZUS w oparciu o przedstawioną dokumentację. W tym celu należy odwiedzić najbliższy jego oddział. Informacje na temat warunków otrzymania renty rodzinnej, dokumentów i wniosku znajdzie Pani także na stronie ZUS, lub uzyska telefonicznie – Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas