Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak jest z przyznaniem renty chorobowej?

24.01.2019
Autor: N.

Mam 48 lat, w tym 33 lata pracy zawodowej, stwierdzono u mnie tocznia układowego, poliradikuloneuropatię czuciowo ruchową demielinizacyjno-aksonalną oraz głęboką małopłytkowość. Proszę o informację, jaki specjalista powinien mnie prowadzić i czy dostanę rentę chorobową?

Szanowna Pani,

aby ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, trzeba spełniać wszystkie warunki określone w art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego  (Dz.U.2013.1440 tj. z późn. zm.) łącznie, czyli:

  • posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy;
  • mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy – w zależności od wieku, w którym wyżej wymieniona niezdolność powstała;
  • niezdolność do pracy powinna powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ten ostatni wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnia się łącznie następujące warunki:

  • ma się co najmniej 25-letni (w przypadku mężczyzn) i 20-letni (w przypadku kobiet) okres składkowy i nieskładkowy;
  • spełnia się warunek posiadania okresu składkowego i nieskładkowego;
  • zostanie się uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy.

Więcej informacji na temat odpowiedniej dokumentacji i formularzy uzyska Pani na stronie ZUS, telefonicznie (Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00) lub odwiedzając właściwy oddział ZUS.

Jeśli chodzi o udzielenie informacji na temat lekarza specjalisty, zapewne najlepiej uzyskać ją od lekarza pierwszego kontaktu, wraz ze skierowaniem.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas