Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawo opiekuna do renty a świadczenie pielęgnacyjne

24.01.2019
Autor: T.

Jestem rolnikiem. Opiekuję się dorosłym synem. Od kilkunastu lat pobieram świadczenie pielęgnacyjne i nieprzerwanie opłacam ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w KRUS. Od [do wiad. red.] 2018 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, gdyż miałem operację na kręgosłup. Czy po pół roku zwolnienia lekarskiego mogę starać się o rentę i gdybym ją otrzymał, to dalej mogę pobierać świadczenie na syna? A w przypadku zawieszenia renty i pobierając świadczenie pielęgnacyjne będę musiał jeszcze opłacać ubezpieczenie w KRUS?

Szanowny Panie,

art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.) stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli m.in.:

  • osoba sprawująca opiekę:
    • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Oznacza to, że jeśli złoży Pan wniosek o rentę i ją otrzyma – nie będzie Pan mógł pobierać świadczenia pielęgnacyjnego. Zawieszenie renty nie spowoduje, iż zyska Pan prawo do jego pobierania. Przez ustalone prawo do renty należy bowiem rozumieć decyzję przyznającą świadczenie rentowe. Jeśli Pan nie złoży wniosku o rentę, to nie ma ustalonego prawa do renty, a tym samym świadczenie pielęgnacyjne będzie Panu przysługiwać.

Co do składek:

  • składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłaca OPS, o ile nie podlega ona ubezpieczeniu z innego tytułu,
  • składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio:
    • 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jeżeli nie jest ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715), czyli w KRUS.

Jeśli przez dłuższy czas opłacał Pan składki w KRUS, to rezygnacja z tego ubezpieczenia na rzecz w/w może być dla Pana nieopłacalna.

Doradzam kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej i oddziałem KRUS.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas