Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy córka może mnie wozić swoim autem, a ja to odliczę od podatku?

30.12.2018
Autor: J.

Czy córka może być właścicielem samochodu i mnie wozić jako niepełnosprawną, a ja będę odpisywać od podatku za dany rok?

Szanowna Pani,

kwestia ulgi rehabilitacyjnej związanej z korzystaniem samochodu została uregulowana w ustawie o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 w/w ustawy, w ramach ulgi można odliczyć wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zgodnie natomiast z art. 7e w/w ustawy, przepisy ust. 7a-7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Tak więc, aby Pani córka mogła odliczać wydatki związane z używaniem samochodu, muszą być spełnione w/w warunki. Więcej informacji można uzyskać korzystając z infolinii Ministerstwa Finansów. Podaję kontakt na infolinię (czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00):

  • z tel. stacj.: 801 055 055
  • z tel. kom.: 22 330 03 30
  • z zagranicy.: 0048 22 330 03 30

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas