Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wicedyrektor szkoły z niepełnosprawnością umiarkowaną

29.12.2018
Autor: C.

Czy wicedyrektorowi szkoły zatrudnionemu na świetlicy 26/26 et. od września 2018 r. należy się obniżony czas pracy do 23/23 i dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni? Jak wyglada informacja o zatrudnieniu?

Szanowna Pani,

w art. 42a ustawy Karta Nauczyciela z dniem 1 września 2018 dodano ust. 1a, który brzmi: nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Ust. 3 w/w artykułu natomiast otrzymał brzmienie: nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.

Przed nowelizacją ust. 3 brzmiał: Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6.

Wskazany art. 42 ust. 6 brzmiał natomiast: Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3.

Aktualnie wykreślono wyjątek z ust. 3 art. 42a w/w ustawy dotyczący osób wskazanych w art. 42 ust. 6. Niemniej jednak warto jeszcze sprawę skonsultować z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach resortowej infolinii MEN dotyczącej edukacji tel. 222 500 120.

Odnośnie dodatkowego urlopu wypoczynkowego, w dalszym ciągu obowiązuje przepis art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który przesądza w jakich wypadkach można uzyskać dodatkowy urlop wypoczynkowy:

  1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
  2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1.

Z poważanem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas