Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Brat pobiera specjalny zasiłek pielęgnacyjny. Czy może przejść na świadczenie pielęgnacyjne?

23.12.2018
Autor: N.

Dzień dobry. Mój brat pobiera ZSO w kwocie 620 zł. Z powodu opieki nad drugim bratem, który ma 1 grupę inwalidzką. Inwalidztwo od dziecka. Do tego roku do marca nasza mama pobierała emeryturę, na którą przeszła w wieku 51 lat ze względu na niepełnosprawność syna. W marcu przeszła na swoją emeryturę. Czy brat, który pobiera ZSO może starać się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1404 zł z powodu opieki nad bratem – dorosłym niepełnosprawnym? Mama nie ma orzeczonej 1 grupy inwalidzkiej, ma 78 lat skończone.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 ust. 1, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • 1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

Tak więc, aby Brat mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad swoim Bratem, muszą być spełnione wszystkie w/w warunki. Część osób w podobnej sytuacji do opisanej w pytaniu stara się o otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad członkiem rodziny, powołując się na odpowiednie orzeczenia sądów i Trybunału Konstytucyjnego, poniżej podaje linki do artykułów omawiających wskazaną problematykę:

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas