Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca nauczyciela i renta z powodu wypadku przy pracy

27.11.2018
Autor: W.

W grudniu 2017 uległem wypadkowi w pracy - uderzenie piłką w głowę, co spowodowało odwarstwienie siatkówki wraz z wszczepieniem sztucznej soczewki, po operacji oko prawe widzi w 10% - brak możliwości poprawy. Obecnie jestem na urlopie zdrowotnym na poratowanie zdrowia, czy pracodawca może mnie zwolnić w związku z przyznaniem renty o częściowej niezdolności do pracy? Czy mogę pracować na tym samym stanowisku i pobierać rentę? Czy renta powinna być przyznana za okres czasowy czy bezterminowo?

Szanowny Panie,

o tym czy może Pan pracować na danym stanowisku pracy zadecyduje lekarz medycyny pracy, do którego zostanie Pan skierowany przed ewentualnym ponownym podjęciem pracy. Podobnie o tym czy ewentualna renta będzie przyznana na stałe czy okresowo zadecyduje lekarz orzecznik ZUS, kierując się wiedzą medyczną biorąc pod uwagę rokowania zdrowotne w stosunku do Pana.

Odnośnie ewentualnego zwolnienia Pana z pracy to należy mieć na uwadze art. 53 Kodeksu pracy, zgodnie z którym - zgodnie z art. 53 § 1. Kodeksu pracy - pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
§ 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas