Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin głosowania internetowego na Nagrodę Publiczności w Konkursie „Człowiek bez barier 2018”

29.10.2018

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin głosowania internetowego (dalej: Regulamin) w Konkursie „Człowiek bez barier 2018” (dalej: Konkurs) określa warunki i zasady oddawania głosów na półfinalistów Konkursu „Człowiek bez barier 2018” (dalej: Głosowanie).
 2. Organizatorem Konkursu w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300 (dalej: Organizator).
 3. Zasady Konkursu: o Nagrodę Publiczności w Konkursie ubiega się dwudziestu półfinalistów Konkursu wybranych przez Kapitułę Konkursu. Zwycięzcą zostaje półfinalista, który osiągnie największą liczbę głosów w czasie trwania Głosowania, tj. od 30 października 2018 roku, gdy w serwisie www.niepelnosprawni.pl pojawi się formularz internetowy przeznaczony do Głosowania, do 14 listopada 2018 r. (włącznie) do godziny 23:59.

II Zasady głosowania

 1. Głosowanie jest tajne, przeprowadzane w formie formularza internetowego, przygotowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
 2. Głos można oddać na w serwisie www.niepelnosprawni.pl.
 3. Aby oddać ważny głos w Konkursie, należy:
  1. Wybrać półfinalistę, na którego chce się zagłosować.
  2. Kliknąć w przycisk „Głosuj” zlokalizowany przy jego sylwetce.
  3. Podać aktywny adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym.
  4. Sprawdzić swoją skrzynkę pocztową (również foldery SPAM, inne etc.) i kliknąć w link potwierdzający udział w głosowaniu.
  5. Po akceptacji głos pojawi się automatycznie na stronie Konkursu.
 4. Jeden adres e-mail może być wykorzystany tylko raz w trakcie trwania Głosowania.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu.
 6. Zabronione jest oddawanie głosów przy użyciu adresów tymczasowych, np. istniejących przez 10 minut.
 7. W przypadku zaobserwowanych ww. nadużyć, Organizator rezerwuje sobie prawo anulowania głosów noszących znamiona złamania Regulaminu.
 8. Wyniki głosowania zostaną podliczone przez Organizatora i zatwierdzone przez Kapitułę Konkursu.
 9. Zwycięzcą Głosowania zostaje ten półfinalista, który uzyska w okresie trwania Głosowania największą liczbę głosów.
 10. Głosowanie trwa od 30 października 2018 roku, gdy w serwisie www.niepelnosprawni.pl pojawi się formularz internetowy przeznaczony do Głosowania, do 14 listopada 2018 r. (włącznie) do godziny 23:59.
 11. Organizator ma prawo, z ważnych przyczyn, zmienić końcowy termin oddawania głosów.
 12. Organizator poda do publicznej wiadomości imię i nazwisko zwycięzcy Głosowania i liczbę oddanych na niego głosów w serwisie www.niepelnosprawni.pl po zakończeniu Głosowania.

III Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
 2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

IV Informacje dodatkowe

 1. Oddanie głosu w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż głosujący wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Głosowania.
 3. Zamieszczone w serwisie www.niepelnosprawni.pl sylwetki półfinalistów Konkursu powstały w oparciu jedynie o informacje i zdjęcia zawarte w Formularzach Zgłoszeniowych Kandydatów do Konkursu „Człowiek bez barier 2018”. Dlatego w trosce o równe szanse wszystkich uczestników Głosowania, zamieszczone sylwetki kandydatów do Nagrody Publiczności oraz załączone do nich zdjęcia nie podlegają zmianom aż do zakończenia Głosowania.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu „Człowiek bez barier 2018” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 1 (kod: 00-162), KRS 0000102130, NIP 524 13 92 300, REGON: 011942877. Dane kontaktowe: tel. 22 530 65 70, e-mail: integracja@integracja.org.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów organizacji Konkursu oraz właściwego wykonania innych praw i obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych.
 6. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez oddanie głosu – zgodnie z Artykułem 6. Ust. 1. RODO.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w rozdziale I celu.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 9. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 11. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Głosuje na Krzysztofa Sztern
  Małgorzata Suchecka -Perczyńska
  08.11.2018, 22:42
  Głoduje na Krzysztofa Sztern
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas