Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin Konkursu dla Czytelników magazynu „Integracja” w 150. numerze pisma

05.09.2018

I Definicje

 1. Organizatorem Konkursu w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300 (dalej: Organizator).
 2. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000.
 4. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatora w magazynie „Integracja” i w serwisie www.niepelnosprawni.pl.
 5. Uczestnik przystępując do konkursu godzi się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 3 w celu udziału w Konkursie.
 6. Konkurs to niniejszy Konkurs związany ze 150. numerem magazynu „Integracja”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
 7. Zwycięzca to Uczestnik, który udzielił najciekawszej odpowiedzi i został wyłoniony jako wygrywający zgodnie z Regulaminem.
 8. Regulamin to niniejszy regulamin.

II Zasady

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby nieletnie (które nie ukończyły 13. roku życia).
 3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika na adres Redakcja „Integracji” ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa lub e-mailowy redakcja@integracja.org odpowiedzi związanej z zadaniem konkursowym.
 4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź pocztą tradycyjną lub jeden e-mail z wypowiedzią. Kolejne listy i e-maile od tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
 5. Konkurs rozpoczyna się, gdy w 150. numerze „Integracji” i w serwisie www.niepelnosprawni.pl pojawi się ogłoszenie konkursowe, a kończy w czasie podanym w tym ogłoszeniu.

III Rozstrzygnięcie

 1. Procedura konkursowa rozpoczyna się w momencie pojawienia się w 150. numerze „Integracji” i w serwisie www.niepelnosprawni.pl ogłoszenia konkursowego, a kończy po wyborze przez Komisję Konkursową najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Zwycięzcami są Uczestnicy, których odpowiedzi, otrzymane podczas trwania procedury konkursowej dotrą do redakcji „Integracji” lub na skrzynkę e-mailową redakcja@integracja.org, zostaną wybrane jako najciekawsze przez Komisję Konkursową.
 3. Fundatorem nagrody głównej jest firma Samsung Electronics Polska.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest smartwatch Samsung Gear S3 Classic o wartości rynkowej 1099 zł brutto.
 5. Do nagrody głównej dedykowana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości rynkowej przekazanego sprzętu, która zostanie pobrana przez Samsung tytułem należnego podatku z tytułu nagród, obliczonego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), którego firma Samsung jest płatnikiem.
 6. Inne nagrody to pakiety książek, ufundowane przez współpracujące z organizatorem wydawnictwa.
 7. Zwycięzców jest tylu, ile przewidzianych jest nagród w ramach Konkursu.
 8. Komisję Konkursową tworzą pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, tworzący magazyn „Integracja”.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
 2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.niepelnosprawni.pl.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tego Konkursu.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród, a także zmiany samych nagród na inne.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania Zwycięzcy.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas