Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy dostanę świadczenie pielęgnacyjne?

03.08.2018
Autor: L.

Witam. Dostałam decyzję, ale nie wiem, czy dostanę świadczenie pielęgnacyjne. We wskazaniach dotyczących napisane jest w punkcie 7: NIE WYMAGA, a w punkcie 8: WYMAGA.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z powyższego zapisu ustawowego wynika, że warunek wymieniony w pkt 7 i 8 orzeczenia musi być spełniony łącznie (czyli: 7 i 8 WYMAGA), chyba że osoba legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Być może wskazanym jest więc odwołanie się od wydanego orzeczenia w zakresie punktu 7. W tej sprawie zalecam bezpośrednią konsultację z prawnikiem.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas