Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta po wypadku nie tylko z ZUS czy KRUS

06.02.2018
Autor: artykuł sponsorowany
Ręce dwóch osób siedzących przy laptopach i nad notatkami

Po wypadku komunikacyjnym, wypadku w pracy czy wypadku w gospodarstwie rolnym oraz wszelkich innych wypadkach zaistniałych w okolicznościach uzasadniających dochodzenie roszczeń od odpowiedzialnego za szkodę, osobie poszkodowanej przysługuje renta nie tylko z ZUS czy KRUS. O tego typu świadczenie można się również ubiegać od ubezpieczyciela sprawcy lub od pracodawcy, o ile wypadek był wypadkiem przy pracy, a pracodawca nie posiada ubezpieczenia OC, a także od innego podmiotu zobowiązanego do naprawy szkody.

Renta ta ma stanowić wyrównanie utraconych zarobków poszkodowanego, który stał się niezdolny do pracy, zarobków, jakich mógł się w przyszłości spodziewać, oraz zabezpieczyć środki na leczenie, rehabilitację itp.

Renta z tytułu utraconych zarobków oraz na zwiększone potrzeby

Osoby, które po wypadku stały się niezdolne do pracy, bardzo często borykają się z dużymi problemami finansowymi, ponieważ renta otrzymywana z ZUS czy KRUS jest zazwyczaj znacznie niższa niż zarobki, jakie poszkodowany uzyskiwał przed wypadkiem. Dodatkowo dochodzą jeszcze koszty leczenia, rehabilitacji czy odpłatnych wizyt lekarskich, na które często brakuje już wystarczających środków w budżecie domowym. Tymczasem oprócz renty z ZUS poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy czy innych wyżej wskazanych podmiotów renty uzupełniającej utracone lub spodziewane zarobki oraz renty na pokrycie kosztów zwiększonych potrzeb, powstałych w związku z utratą zdrowia po wypadku.

Renta dla dzieci po śmierci rodzica

Jeśli w wyniku wypadku śmierć poniósł rodzic lub inna osoba stale i dobrowolnie świadcząca środki utrzymania dla dziecka, oprócz renty rodzinnej ZUS czy KRUS dziecko ma prawo do tzw. renty alimentacyjnej od odpowiedzialnego za szkodę, najczęściej ubezpieczyciela sprawcy szkody. Renta ta przy uwzględnieniu świadczeń z ZUS ma na celu zapewnić dziecku takie środki utrzymania, jakie byłby w stanie świadczyć na jego rzecz zmarły rodzic. Renta alimentacyjna przysługuje dziecku do czasu kontynuacji nauki, tj. maksymalnie do ukończenia studiów w normalnym nieprzedłużonym trybie. jeśli jednak dziecko jest osobą niezdolną do pracy z uwagi na stan zdrowia, renta może zostać ustalona na okres dłuższy, tj. do czasu kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie zapewnić sobie środki utrzymania.

Jak starać się o rentę od ubezpieczyciela OC sprawcy lub od samego sprawcy?

Mimo że ustawodawca wyraźnie określił w kodeksie cywilnym, w jakich okolicznościach można domagać się renty od ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub samego sprawcy wypadku, samo zgłoszenie roszczenia o rentę nie jest wystarczające do jej uzyskania. Konieczne jest należyte wykazanie i udokumentowanie straty w dochodach oraz konieczności i wysokości ponoszenia kosztów celem poprawy stanu zdrowia lub przynajmniej utrzymania zdrowia w niepogorszonym stanie.

Jeśli poszkodowany był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, musi wykazać, że renta z ZUS jest niższa niż zarobki, które mógłby uzyskać, nadal pracując. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą musi zostać wykazane, że obniżeniu uległy dochody firmy albo że konieczne stało się zamknięcie firmy oraz że ma to związek z wypadkiem, a nie np. pogorszeniem sytuacji na rynku. Również w przypadku osoby, która nie pracowała przed wypadkiem, możliwe jest dochodzenie renty, ale konieczne jest odpowiednie wykazanie, że była zdolna do pracy i mogła ją podjąć, gdyby nie nastąpił wypadek.

W przypadku renty na zwiększone potrzeby tj. leczenie, rehabilitację itp. niezbędnym jest nie tylko udokumentowanie ponoszonych kosztów, ale też wykazanie, że są one ponoszone stale i mają związek z leczeniem skutków wypadku. Ubezpieczyciel bowiem może uznać po otrzymaniu rachunków za leki czy wizyty lekarskie, że koszty powstały i mają związek z wypadkiem, ale nie są przez poszkodowanego ponoszone w sposób stały, np. co tydzień lub co miesiąc. Skutkiem będzie wówczas zwrot kosztów – często po weryfikacji obniżającej ich wysokość – i jednoczesna odmowa ustalenia renty na zwiększone potrzeby.

W przypadku renty alimentacyjnej konieczne jest natomiast wykazanie zarówno potencjału zarobkowego zmarłego rodzica, jak i domowników przed wypadkiem oraz aktualnej sytuacji dziecka, w odniesieniu do możliwości zarobkowych zmarłego. Dodatkowo wykazać należy uzasadnione potrzeby dziecka, np. koszty kształcenia, leczenia, utrzymania itp.

Kwestia właściwego uzasadnienia i udokumentowania renty jest zatem kluczowa. Często bowiem nieodpowiednie lub niekompletne udokumentowanie roszczenia o rentę decyduje o tym, że ubezpieczyciel sprawcy wydaje decyzję odmowną. Po odmowie jest już znacznie trudniej przekonać ubezpieczyciela do ustalenia i wypłacania renty.

Co więcej, właściwe udokumentowanie i uzasadnienie renty już na wstępnym etapie postępowania daje w przypadku odmowy ze strony ubezpieczyciela sprawcy szerokie możliwości na dochodzenie jej w postępowaniu sądowym. Renta bowiem, jak każde roszczenie może być dochodzona na drodze sądowej, żeby jednak uzyskać w ten sposób świadczenie, konieczne jest właściwe udowodnienie zarówno zasadności przyznania renty, jak i wysokości należnego świadczenia.

Od właściwego udokumentowania i uzasadnienia roszczeń może niekiedy zależeć przyznanie osobie poszkodowanej renty. Nie w każdym przypadku jest to proste. Czasem lepiej powierzyć tę kwestię specjalistom. Eksperci VOTUM S.A. od wielu lat zajmują się pomocą poszkodowanym i dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Ich pomoc z pewnością ułatwi dochodzenie roszczeń.


Artykuł powstał we współpracy z firmą
Logo firmy Votum

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas