Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Twoje dziecko ma rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny? Nie skorzystasz z ulgi rehabilitacyjnej! Rodzice wstrząśnięci

31.01.2018
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Adam Ciesielski/Freeimages.com
Ręka stawia flamastrem czerwony wykrzyknik

Wysokość dochodu za 2017 r. osoby z niepełnosprawnością, która otrzymuje rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, przekracza ustawową kwotę 10080 zł, co uniemożliwia opiekunom tych osób odliczenie ulgi na cele rehabilitacyjne – alarmują rodzice dzieci z niepełnosprawnością, zrzeszeni w organizacjach pozarządowych. Problem polega na tym, że dawniej do dochodu podopiecznego nie wliczano zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie – już tak.

Sytuacja jest patowa. Z jednej strony, pod koniec ubiegłego roku podniesiono próg dochodu, który upoważnia opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, z 9120 zł do 10080 zł, czyli obecnie 12-krotności renty socjalnej. Z drugiej jednak, jeszcze parę lat temu do dochodu podopiecznego nie wliczano zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie interpretacja przepisów jest inna.

- Jesteśmy wzburzeni taką sytuacją, osoby, które żyją z renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 153 zł od lat, mają bardzo niskie dochody. Możliwość odliczenia chociaż części wydatków na rehabilitację dziecka to ogromna ulga i pomoc, każda ma ogromne znaczenie – mówi Ewa Suchcicka, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani. – Koszty rehabilitacji są ogromne, nie mają granic, są też bardzo różne, zależne do rodzaju niepełnosprawności, sam turnus rehabilitacyjny w naszym przypadku to ok. 4 tys. zł – dodaje.

Dochód zbyt wysoki

Dochód z tytułu renty socjalnej za 2017 r. to kwota dokładnie 9882,70 zł, a zasiłku pielęgnacyjnego – 1836 zł. Razem daje to kwotę 11718,70 zł. Zatem opiekun pobierającej oba te świadczenia osoby z niepełnosprawnością, który poniósł wydatki na jej cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem jej wykonywania czynności życiowych, nie ma prawa do odliczenia ulgi na cele rehabilitacyjne.

Przypomnijmy, że z ulgi tej za 2017 r. mogą skorzystać podatnicy mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe), jeżeli w roku podatkowym dochód podopiecznego nie przekroczył kwoty 10080 zł.

W rozliczeniach PIT za 2017 r. wprowadzono trzy istotne zmiany jeśli chodzi o ulgę rehabilitacyjną: każda osoba z niepełnosprawnością może odliczyć od podatku przewozy samochodem w dowolne miejsce; koszty psa asystującego mogą odliczyć nie tylko osoby niewidome i niedowidzące; podniesiony został też właśnie dochód osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający go do odliczenia wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne podopiecznego.

Zasiłek pielęgnacyjny wliczony do dochodu

W grudniu ub. r. posłanka Izabela Leszczyna wystosowała interpelację do ministra finansów, dotyczącą problemów z odliczeniem od podatku ulgi rehabilitacyjnej. W odpowiedzi, udzielonej 12 stycznia 2018 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza potwierdził stan rzeczy, który niepokoi rodziców.

„W myśl definicji pojęcia dochodu zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy, przez dochód należy rozumieć dodatnią różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania – czytamy w odpowiedzi. – W świetle powyższego w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji”.

W myśl tych przepisów, jak przyznał Paweł Gruza, nie można uznać, że osoba niepełnosprawna, której dochód przekroczył 10080 zł, pozostaje na utrzymaniu podatnika.

„Niezależnie jednak od powyższego, jeżeli wydatki na cele rehabilitacyjne poniosła osoba niepełnosprawna, może dokonać ich odliczenia w zeznaniu rocznym” – podkreślił wiceminister.

Poinformował też, że nie są obecnie prowadzone żadne prace, aby wyłączyć zasiłek pielęgnacyjny z dochodu osoby z niepełnosprawnością.

Wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do Ministerstwa Finansów. Poinformujemy Czytelników, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • poczytajcie - takie wyjaśnienie o Uldze rehabilitacyjnej -- NIE doliczamy pielęgnacyjnego
  dociekliwy
  20.02.2018, 15:40
  Ewa Krawczyk : Otrzymałam wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczącą ulgi rehabilitacyjnej. "Szanowna Pani, na prośbę Pana Dyrektora Macieja Żukowskiego w załączeniu przesyłam odpowiedź na podniesione przez Panią wątpliwości w zakresie przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną. Z poważaniem Iwona Molenda-Detyna Główny specjalista ds. legislacji Wydział Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej Departament Podatków Dochodowych i załaczeniu plik, który poniżej publikuję: Szanowna Pani, z przykrością odnotowuję, że wprowadzone w ostatniej nowelizacji ustawy PIT zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej nieoczekiwanie spowodowały pewnego rodzaju zamieszanie medialne. W materiałach prasowych pominięto zupełnie ich pozytywny aspekt. Zostały one bowiem przygotowane przede wszystkim z myślą o osobach niepełnosprawnych korzystających z odliczeń. Niektóre zmiany przygotowano na skutek postulatów środowisk reprezentujących osoby niepełnosprawne. Komentowana w prasie i niestety nie zawsze rzetelnie jest zmiana polegająca na podniesieniu obowiązującego w zakresie ulgi rehabilitacyjnej limitu dochodu osoby niepełnosprawnej z 9 120 zł do 10 080 zł. Pragnę podkreślić, że limit ten w żaden sposób nie warunkuje prawa osoby niepełnosprawnej do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Limit ten dotyczy wyłącznie osób bliskich osobom niepełnosprawnym, które również mają prawo do dokonania odliczeń, jeżeli ponoszą wydatki na rzecz niepełnosprawnych członków ich rodzin. Jednakże warunkiem skorzystania z tego uprawnienia przez osoby bliskie jest nieprzekroczenie progu dochodowego osoby niepełnosprawnej. W poprzednim stanie prawnym bliska osoba mogła odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, jeżeli w roku podatkowych dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły kwoty 9 120 zł. Limit ten od wielu lat nie był waloryzowany, stąd zasadne było jego podniesienie. Ustawodawca uznał, iż uzasadnione jest, aby limit ten ustalony został na poziomie dochodów odpowiadających 12-krotności renty socjalnej, która obecnie wynosi 840 zł miesięcznie. Zmiana ta była postulowana przez środowisko osób niepełnosprawnych, czego przykładem jest między innymi petycja, na którą udzielałem odpowiedzi w imieniu Ministra Finansów. Jej treść i odpowiedź są dostępne na stronie internetowej resortu finansów (ścieżka dojścia: Ministerstwo Finansów; Jak załatwić sprawę; Petycje; Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2017 r.; poz. 72). Bez tej zmiany rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne, które otrzymują rentę socjalną, nie mogliby skorzystać z odliczenia, mimo że to oni faktycznie ponoszą wydatki na ich rehabilitację. Z kolei ostatnia zmiana związana z tym limitem polegała na wprowadzeniu zastrzeżenia, że do dochodów osoby niepełnosprawnej nie wliczane są alimenty na rzecz dzieci. Zatem za zupełnie nieuprawnione należy uznać pojawiające się w przestrzeni medialnej tezy, że nowelizacja przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną spowodowała obowiązek zaliczania - od dnia 1 stycznia 2018 r. - do dochodów osoby niepełnosprawnej zasiłku pielęgnacyjnego. Nawet pobieżna analiza nowelizacji ustawy PIT z dnia 27 października 2017 r.) i jej uzasadnienia nie daje podstawy do takiego stwierdzenia. Odpowiadając na Pani Pytanie co do podstawy prawnej, należy wskazać na poprzednie i obecne brzmienie ust. 7e w art. 26 ustawy PIT: wersja obowiązująca do dnia 31 grudnia 2017 r. „7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł.” wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. „7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.” Gdyby zamiarem ustawodawcy było wykluczenie z zakresu tego przepisu danych dochodów (opodatkowanych, czy też podlegających zwolnieniu z opodatkowania), to wprost wymieniły je w tej normie, co uczynił obecnie w zakresie alimentów, korzystających ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy PIT. Jednocześnie uprzejmie informuję, że planowane jest wprowadzenie nowej ustawy dotyczącej opodatkowania dochodów z tytułu zatrudnienia, emerytur i rent. Moim celem jest maksymalne uproszczenie przepisów podatkowych. Zmianie ulegną zatem także normy regulujące omawiane odliczenie. Przy czym pragnę zapewnić, że główną maksymą przy opracowywaniu nowych rozwiązań będzie komfort osób niepełnosprawnych i ich rodzin ponoszących wydatki na cele rehabilitacyjne.
  odpowiedz na komentarz
 • niewiarygodna informacja
  Maciej
  16.02.2018, 12:56
  dlaczego wprowadzacie ludzi w błąd,pytałem w opiece,jak i również w biurze rachunkowym,zasiłek pielęgnacyjny nie jest dochodem i nie jest rozliczany
  odpowiedz na komentarz
 • do artykułu
  niepełnosprawna
  14.02.2018, 10:57
  Renta socjalna to rodzaj świadczenia ale też wypłata, więc dziecko/młodzież mają swoje środki na życie(własne rozliczenie PIT) i pomoc rodziców/opiekunów. Dorosły zachorowanie/wypadek w biegu życia po 30r.ż. ustawa stawia twarde warunki, masz jeszcze niewiele lat i dziurę w składkach,nie ma wymaganego ciągu, przerwa bo bezrobocie bo wychowanie dziecka itp, a stanie się nieszczęście wypadek nie otrzymasz renty (w tym socjalnej) żyć ma za zasiłek pielęgnacyjny 153zł( błąd w ustawie-zabrakło słowa waloryzacja doprowadziło do sytuacji że dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany i wynosi ponad 200zł). My nie mówimy o podwyżce, zgłaszamy dyskryminację od 2004r i nikt nie chce tego naprawić. Dlaczego??? jedni mają lekkie choroby i rentę socjalną idą sobie do pracy i krzyczą jak to im źle, rodzicom też źle, a inni dorośli niepełnosprawni nie mogą otrzymać renty gdyż są bardziej chorzy od w/w.
  odpowiedz na komentarz
 • 153zł do dochodu???
  Grażyna
  05.02.2018, 19:38
  a gdzie w ustawie jest zapis o wliczeniu do dochodów zasiłku pielęgnacyjnego? Wertuję Ustawę o podatku od osób fizycznych i nie mogę znaleźć. W art. 21.1.79) zwolnione sa świadczenia z pomocy społecznej. Mi 153zł wypłaca MOPS. Czy to jest świadczenie z pomocy społecznej czy co to jest?
  odpowiedz na komentarz
 • Stara sztuczka.... Wydrukujecie?
  wkurzony ojcec
  02.02.2018, 22:46
  Stara sztuczka jak dać - aby nic nie dać a najlepiej jeszcze zabrać. Wrzeszczeliśmy, utyskiwali, ze zasiłek pielęgnacyjny marny, nie zmieniany od lat. No to go już teoretycznie nie ma został włączony do renty. Koniec dyskusji a i renta nagle wzrosła. A że tylko dla Urzędu Skarbowego, kto się tym przejmuje. Dobra zmiana, dobrobyt, dobrze nam tak. Do roboty nieroby, długość życia niebezpiecznie wzrosła. Coraz więcej słabych, chorych i cierpiących . A jeszcze . Idzie fala niepełnosprawnych , ciężko chorych narodzonych dzieci. Kto to będzie utrzymywał? Trzeba przykręcać śrubę. Pooo..woli ale systematycznie w białych rękawiczkach - doprowadzić ich do ostateczności. A potem w wiadomościach powiedzą ...to była taka troskliwa, porządna rodzina ...żadnych kłótni, awantur, co niedzielę chodzili do kościoła. Tacy dzielni - tak walczyli, wykończyła ich dopiero TA DOBRA ZMIANA ....
  odpowiedz na komentarz
 • BLE
  kuki
  02.02.2018, 10:28
  Tak nasze Państwo ma w D... osoby niepełnosprawne posłowie sobie zwiększają przywileje ... co za Państwo w którym dochód polityka który żyje na koszt Państwa i jego dochód w m--c jest większy niż dochód podkreślam roczny osoby niepełnosprawnej.
  odpowiedz na komentarz
 • Skandal!
  Janek
  02.02.2018, 09:31
  Jak tak można wogóle~!?
  odpowiedz na komentarz
 • Do autorki artykułu o ulgach
  Ula
  01.02.2018, 14:55
  Skąd autorka tekstu Beata Dązbłaż czerpie wiedzę przecież to bzdura nigdy zasiłek pielęgnacyjny nie był wliczany do dochodu tak jak i dodatek w ZUS. W przeciwnym razie trzeba będzie odprowadzić od niego podatek co zmniejszy jego wysokość a to 153 zł od kilkunastu lat. To jakieś bzdury pisane po to żeby niepkoić ludzi.
  odpowiedz na komentarz
 • Ulga rehabilitacyjna
  Ula
  01.02.2018, 14:27
  Po pierwsze ja rozliczałam takie osoby i nigdy nie przedstawiały zaświadczenia z MOPS. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma dochody wyższe niż 10080 rocznie ma prawo rozliczyć się samodzielnie, i odliczyć ulgę. Może to również zrobić w jej imieniu opiekun prawny jeżeli taki jest.
  odpowiedz na komentarz
 • Ulga rehabilitacyjna
  POLAK
  01.02.2018, 12:16
  No cóż najpierw zrobić nagonkę na niepełnosprawnych, ile wszystkiego dostają, a państwo takie biedne, mając 1008 zl m-c muszą kupić sobie wszystko, od skarpet po wózek inwalidzki elektryczny, mają iść do pracy, za najniższą krajowe wynagrodzenie, pomiatani, zazdroszczą im wszystkiego, ale nikt nie chce być niepełnosprawnym. ale jeszcze niedawno nie mieli nic, nie było zasiłków, rent społecznych,nikt się nie pochylał nad tymi ludźmi, o teraz tez kogo to obchodzi, obiecać można wszystko, Rząd zrezygnował z programu PEGAZ z chwilą ogłoszenia przez Premiera Tuska inflacji, i cisza - jeżeli Aktywny Samorząd może dofinansować do 3 000 zł zakup wózka elektrycznego przedtem kosztował 1 zł, to gdzie reszta tych środków.Rząd dofinansowuje O.Rydzyka na to ma pieniądze, na wózki, dopłaty do innych programów to nie.ale to jest P.F.R.O.N on ma przynosić zysk, Jest jeszcze jedna sprawa w tym bałaganie przepisów to sami niepełnosprawni i ich rodziny, brak konsolidacji, wspólnych działań, każda grupa niepełnosprawna działa tylko i wyłącznie na swoja korzyść w myśl zasady co już mam to jest moje inni niech się martwią sami. Moi Rodzice nie mieli nic, żadnej pomocy, renty społecznej na wszystko musiał zapracować mój ojciec a później ja skwituje to wszystko tak: jest taka piosenka gdzie śpiewają " kurdesz, kurdesz nad kurdyszami " ja śpiewam : " burdel, burdel, nad burdelami to wszystko do zmiany".
  odpowiedz na komentarz
 • Niestety tak sprawa wygląda
  Ojciec Agaty znaczny stopień niepełnosprawności całkowicie bezbronnej
  01.02.2018, 11:25
  Odbyłem przed chwilą rozmowę z Panią z Infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i potwierdziła, że limit dochodu osoby niepełnosprawnej powiększa się o sumę zasiłków pielęgnacyjnych. Skutek - opiekunowie mający ON na swoim utrzymaniu nie można odliczyć ulgi za używanie samochodu i kosztów poniesionych na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym przez ON. Kto się rozliczył musi zrobić korektę zeznania i zwrócić pieniążki. NATOMIAST DOBRA ZMIANA WYDA TE PIENIĄŻKI ODEBRANE NIEPEŁNOSPRAWNYM NA SWOICH WYBORCÓW +. WNIOSKI POZOSTAWIAM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM - IDĄ NIEJEDNE WYBORY. PRZYKRO - BO WŁAŚNIE ODESZŁA NADZIEJA NA ZMIANĘ W MYŚLENIU RZĄDZĄCYCH.
  odpowiedz na komentarz
 • pewne uwagi
  niepełnosprawna
  01.02.2018, 11:10
  Co to znaczy, że mam na utrzymaniu osobę która dostaje wypłatę? to pierwsze spostrzeżenie które jest do wyjaśnienia. Osoba dostaje rentę socjalną ma 18 lat, tzn ma własne środki do życia i nie jest już na utrzymaniu innej osoby. Nie mylić z pojęciem pomoc opieka wsparcie z powodu niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • renta socjalna rozlicza się
  niepełnosprawna
  01.02.2018, 11:05
  Osoba która posiada rentę socjalną (czyli ma lat 18) rozlicza się w PIT samodzielnie, tak więc nadużyciem jest aby jeszcze rozliczenia za nich dokonywał opiekun -rodzic.
  odpowiedz na komentarz
 • MOPS też liczy zasiłek pielęgnacyjny jako dochód, robi to od lat
  haha
  31.01.2018, 18:20
  odejmują te 153zł od zasiłku stałego, dodatkowo MOPS liczy też jako dochód dodatek mieszkaniowy i energetyczny, ZUS tego nie liczy, bo to nie są dochody. Chory kraj, chorzy politycy , którzy dorabiają się kosztem społeczeństwa, gnębiąc nas z każdej strony,
  odpowiedz na komentarz
 • Rafal
  Rafcio
  31.01.2018, 16:26
  Bylem dzis w Urzędzie Skarbowym i nic o tym jie wiedza ze zasilek pileganyjny sie wlicza do dochodu
  odpowiedz na komentarz
 • Kpiny z ludzi
  matka
  31.01.2018, 16:05
  No, faktycznie! Za niecały 1 tys. zł (brutto) miesięcznie niepełnosprawny sam się utrzyma ;-( Kpiny!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Dobra zmiana
  J. C.
  31.01.2018, 13:22
  Dobra zmiana? Doobra!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Dorosła osoba niepełnosprawna
  Rafał
  31.01.2018, 12:23
  A czy dorosła osoba niepełnosprawna rozliczająca się z renty socjalnej i umowy o pracę pobierająca pobierająca ów zasiłek także ma go wliczać do rocznego zeznania podatkowego ?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas