Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a praca podopiecznego

23.02.2018
Autor: F.

Proszę o udzielenie mi odpowiedzi. Opiekuję się córką, która legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności, ja z tego tytułu pobieram świadczenie w wysokości 1400 zł. Przez wiele lat uczęszczała na WTZ, ale teraz została zatrudniona w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnych na 0,55 etatu. Czy ja mogę nadal pobierać świadczenie i czy mam obowiązek zgłosić do urzędu fakt pracy córki w takim zakładzie?

Szanowna Pani,

świadczenie pielęgnacyjne reguluje art. 17 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z cytowanym przepisem, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przepis ten stanowi, że opieka ma być sprawowana nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji oraz stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Każdy przypadek przyznania świadczenia jest więc co do zasady indywidualny. Kluczowym jest więc kwestia, jak wygląda i jak jest sprawowana przez opiekuna stała/długotrwała opieka nad dzieckiem. W razie wątpliwości organu przyznającego świadczenie, należy bardzo dokładnie wykazywać zasadność i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem oraz jej celowość.

Zatrudnienie osoby wymagającej opieki w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych na 0,55 etatu nie oznacza automatycznie, że Pani Córka nie wymaga opieki, o której napisałem powyżej. Kluczowa w całej tej sprawie jest jednak możliwość wykazania przez Panią, że mimo iż córka aktywizuje/rehabilituje się w ZAZ, to nadal wymaga stałej/długotrwałej opieki. Podkreślić należy, że świadczenie przysługuje i nie ma obowiązku zgłaszania tego typu spraw do urzędu, jeżeli cały czas istnieje konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. I to należy wykazywać w ramach jakichkolwiek ewentualnych wątpliwości organu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas